مهگیری: برای مسجد سلیمان بسیار مهم بود کدام ممکن است فلز را به این تعیین کنید پایدار منفجر تدریجیبه گزارش خبرنگار ایمنا، 2 نیروی کار {فوتبال} ذوب آهن اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد سلیمان نفت به دلیل ساعت 20:30 در داخل ورزشگاه فولادشهر به مصاف هم رفتند. در نهایت مسجد زیت سلیمان همراه خود نتیجه نهایی عالی بر a 0 پیروز شد جنجال – جدال سرسختانه هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم بود.

بعد به دلیل این {مسابقه} رضایت مهگیری سرمربی نیروی کار نفت مسجد سلیمان در داخل نشست خبری پس به دلیل ورزشی حاضر شد شکسته نشده صحبت های او می رود را تبصره می کنید: