موجودیت صهیونیستی به همین دلیل در سراسر فرو خواهد پاشیدحسن هانی زاده در داخل مصاحبه مطبوعاتی امینه، وی در داخل خصوص حیاتی ترین اتفاقات 12 ماه قبلی در داخل فرهنگ سازی در سراسر جهان اظهار داشت: حیاتی ترین اتفاقات فرهنگ سازی بین الملل در داخل 12 ماه 1400 درگیری روسیه علیه اوکراین بود کدام ممکن است قیمت های انسانی هنگفتی در داخل پی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این درگیری همچنان ثابت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی به درگیری بازسازی شود. سایش.”

وی افزود: مذاکرات وین به همین دلیل اکنون نیست رویدادهای جهان در داخل 12 ماه قبلی بود شکسته نشده چندین در اطراف مذاکرات فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانوراما بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای 5+1 مشارکت در شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است این مذاکرات در داخل روزهای بلند مدت به نتیجه نهایی قابل قبولی منجر شود. قرارداد جدیدی بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای 4+1 تعیین کنید خواهد گرفت.

وی افزود: ماده اکنون نیست انتخابات عراق بود کدام ممکن است همچنان ملت را همراه خود مشکل مواجه می تنبل، پس به همین دلیل تحویل داد هفت ماه به همین دلیل انتخابات عراق، مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت های سیاسی عراق بر اوج تصمیم گیری در مورد نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهوری به هماهنگی نرسیدند. {راهی} برای انتخاب کردن نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور برای عراق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی ها در داخل جاری مشارکت در است.”

هانی زاده همراه خود خاص اینکه تحولات سیاسی در داخل عراق نتایج سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامطلوب بر ایران ممکن است داشته باشد، اظهار داشت: ایران قابل انتساب به اختلافات بین حرکت های سیاسی به همین دلیل جمله حرکت موجود برای انتخاب کردن نخست وزیر عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهوری {اهمیت} زیادی قائل است. . کوهنوردی این اختلافات به مدیریت مقتدی صدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست جناح ها در داخل فراکسیون های پارلمان عراق بر محله عراق سایه افکند.

وی خاطرنشان کرد: بازدید بشار اسد رئیس جمهور سوریه به امارات یکی در همه سفرهای افسران اسرائیلی به کشورهای عربی بخش خلیج فارس است. حوادثی 12 ماه قبلی در داخل جهان رخ اطلاعات است همچنان بر جهان {تأثیر} می گذارد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس دیپلماسی می افزاید: {شرایط} جهان اصلاح شده است، حتی در داخل ماده درگیری یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان، انصارالله و نیروهای مسلح یمن به پیروزی هایی بر رژیم آل سعود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد قرار است به آنها بروند بازو یافتند.