میزان بهبود مستمری مددجویان مراکز حمایتی + چیزهای بی اهمیت گفتن شدبه گزارش خبرنگار ایمنا به من خواهم کرد مصوبه مجلس شورای اسلامی، مستمری مددجویان مراکز حمایتی بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته کاهش امسال 20 شانس افزایش خواهد یافت.

طبق سریع بختیاری رئیس کمیته کاهش این بهبود به همین دلیل فروردین ماه 12 ماه جاری دولت ممکن است.

در داخل صورتی کدام ممکن است {به هر} دلیلی این بهبود در داخل فروردین ماه واریز نشود، این بهبود همراه خود مستمری فروردین ماه مشارکت در می تواند.

مبلغ مستمری برای مددجویان 1400 {برای هر} خانوار عالی شخص 350 هزار تومان 2 عالی شخص 500 هزار تومان سه عالی شخص 700 هزار، 4 عالی شخص 900 هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 نفر به 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 100 هزار تومان می رسد.

چه کسی است – کدام به من خواهم کرد مجلس امسال این رقم را به آماده سازی برای عالی خانوار تصویب کرد عالی شخص 420 هزار تومان 2 عالی شخص 600 هزار تومان سه عالی شخص 840 هزار تومان 4 عالی شخص 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 85 هزار نفر 5 نفر به نخست 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 320 هزار تومان دادن کمک هزینه برای گرفته شده.

به گزارش ایمنا، در داخل لایحه وجوه 12 ماه 1401 مستمری مددجویان خرس محافظت کمیته کاهش امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بهزیستی 20 شانس بهبود یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولی بهبود حقوق بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران 10 شانس {بوده است}.