ناوشکن دماوند سریع به نیروی دریایی نظامی ملحق می تواند باشدبر ایده مطالعات در حقیقت به گزارش نظامی، دریادار شهرام ایرانیان فرمانده نیروی دریایی نظامی جمهوری اسلامی ایران شبیه به فینال مورد ناوشکن دماوند عنوان کرد: ناوشکن دماوند سریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید درون می تواند باشد در آینده گهگاه به نیروی دریایی نظامی می پیوندد.

وی همراه خود مقوله ای اینکه ناوشکن دماوند در داخل جاری مشارکت در آزمایشات آخرین است، ذکر شد: در داخل 12 ماه 1401 الگو ایجاد از کیت دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {مناطق} مختلف سطحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرسطحی تسریع می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر سطحی این الگو شکسته نشده ممکن است داشته باشد.