نتایج مزمن پرخوری عصبی

پرخوری عصبی اندام های مختلف را خرس تاثیر مکان ها. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن مدت زمان بیشتری به همین دلیل پرخوری عصبی مبارزه کردن می برید، اندام های بدن ما اصولاً خرس تاثیر قرار می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} می بینند.

اندام هایی کدام ممکن است اصولاً خرس {تأثیر} قرار می گیرند عبارتند به همین دلیل: مرکز، کلیه، ذهن، اسباب بازی گوارش، استخوان ها، منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید غدد داخل ریز.

مرکز در داخل تأثیر عدم ثبات الکترولیت ادامه دار قابل انتساب به پاکسازی ادامه دار {آسیب} می بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن اصولاً پرخوری عصبی یکپارچه یابد ضعیف تر می تواند. هر چند مرکز ضعیفی به «بلاک قلبی» برود، در میان اشخاص حقیقی ممکن است علاوه بر این بر تأثیر این عارضه جان شخصی را به همین دلیل انگشت بدهند. این روزی است کدام ممکن است مرکز بلافاصله قابل انتساب به عدم وجود پتاسیم قابل توجه کم هر دو سایر داروها معدنی قابل انتساب به استفراغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء بلعیدن ملین به همین دلیل تپش می ایستد.

{آسیب} کلیه در داخل پرخوری عصبی مزمن قابل توجه شایع است. کلیه ها اندام هایی هستند کدام ممکن است به طور عادی ناهنجاری های معدنی را در داخل بدن ما اصلاح کردن می کنند. با این وجود هنگامی کدام ممکن است ثبات داروها معدنی شخص همیشه بر هم می خورد، شبیه پرخوری عصبی، کلیه ها برای اصلاح کردن این مسئله ضرر زیادی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان {آسیب} می بینند.

ذهن نیز به همین دلیل برخاستن بولیمیا مبارزه کردن می برد. اشخاص حقیقی الگوهای ذهنی شبیه مالیخولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبی بودن را تحریف کرده اند. بدون در نظر گرفتن بولیمیا اصولاً اندازه بکشد، عادت به پرخوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی قدرتمند تر می تواند. نتایج مزمن {آسیب} مغزی قابل انتساب به پرخوری عصبی شامل می شود: ایده ها خودکشی، شخصی ختنه کردن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر {علائم} {آسیب} به شخصی است. عادات تکانشی ممکن است علاوه بر این رخ دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی وظیفه کمتری را در داخل قبال اعمال شخصی به همین دلیل انگشت بدهند.

اسباب بازی گوارش نیز از نزدیک خرس {تأثیر} قرار خواهد گرفت. شکم در داخل تخلیه محتویات غذایی شخصی همراه خود تاخیر مواجه می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی به همین دلیل {درد} معده، نفخ، سوزش اوج دل، زخم شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل مری مبارزه کردن می برند.

افرادی که 12 ماه هاست به همین دلیل پرخوری عصبی مبارزه کردن می برند، واقعاً احساس {گرسنگی} هر دو سیری را به همین دلیل انگشت می دهند. به طور معمول است ذائقه ممکن است مخدوش می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث می تواند کدام ممکن است ترکیبات عجیبی به همین دلیل وعده های غذایی بخورند هر دو هوس کنند (مثلاً هوس مصرف کردن چیزهای قابل توجه شور هر دو تلخ).

استخوان ها قابل انتساب به راه اندازی تراکم استخوان زیرین پس به همین دلیل 12 ماه ها پرخوری عصبی ضعیف می شوند. اشخاص حقیقی می توانند به همین دلیل {درد} استخوان انتقاد داشته باشند، {درد} زیادی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان ها حتی همراه خود کمتر از استرس هر دو استرس ممکن است علاوه بر این بشکنند.

حتی در داخل سنین نسبتاً نوجوان، منافذ و پوست به نظر می رسد نوجوان شخصی را به همین دلیل انگشت می دهد. خشکی منافذ و پوست، تحریک منافذ و پوست، تحریک غیرطبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش های ادامه دار به همین دلیل مسائل رایج پرخوری عصبی هستند.
ریزش مو قابل انتساب به عدم وجود داروها معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین در داخل پرخوری عصبی مزمن اجتناب ناپذیر است.

در پایان، غدد داخل ریز {به درستی} {کار} {نمی کنند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هورمون های کمتری نسبت به خواستن بدن ما تأمین می کنند: این باعث می تواند کدام ممکن است شخص برای عجله پیر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تون عضلانی شخصی را به همین دلیل انگشت بدهد.

قاعدگی نامنظم می تواند هر دو متوقف می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این است علت ایجاد خانم {نمی تواند} باردار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک دار شود.

{به طور خلاصه}، نتایج مزمن پرخوری عصبی ممکن است خوب قابل توجه کشنده ای باشد یا نباشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} این اختلال عملکرد بدون در نظر گرفتن {طولانی} تر شود پیشرفته تر می تواند.
یکی از بهترین راه ها جلوگیری از این مسائل کشنده ای، {درمان} {زودتر} این {بیماری} است.

یکی از بهترین محل قرارگیری برای برخاستن اینجا است کدام ممکن است به شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانواده تمرین دهید کدام ممکن است چه کاری نیاز به مشارکت در دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه یک چیز را در داخل محل اقامت تواند به شما کمک کند شخص اصلاح دهید. چسبیده شده است کدام ممکن است حمایت محل اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار یکی از بهترین راه ها برای {درمان} این {بیماری} است. با این وجود نیاز به پشتیبانی مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت مناسب باشد یا نباشد.