نفت نپخته در داخل الگو صعودی / هزینه نفت در گذشته به همین دلیل در امروز 11 فروردین 1401به گزارش ایمنا، هزینه نفت اوپک، نفت برنت، نفت تگزاس غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت با کیفیت صنعتی ایران در داخل نوسان بود. اصلاحات هزینه آن به رئوس مطالب {زیر} است:

1. هزینه سبد نفتی اوپک به 110.05 دلار آمریکا رسید.

2. نفت برنت در داخل آمریکا همراه خود ۲.۸۶ شانس بهبود به ۱۱۱.۰۹ دلار آمریکا رسید.

3. نفت نپخته برنت در داخل بریتانیا همراه خود 2.39 شانس بهبود به 110.79 دلار آمریکا رسید.

4. هزینه نفت نپخته در سراسر جهان همراه خود 2.57 شانس بهبود به 107.39 دلار آمریکا رسید. هزینه نفت نپخته وست تگزاس اینترمدیت نیز همراه خود 2.97 شانس بهبود به 107.64 دلار آمریکا خارج از آن آمریکا رسید.

5. هزینه نفت با کیفیت صنعتی ایران به 104.89 دلار آمریکا رسید.

6. هزینه در سراسر جهان بنزین همراه خود 2.41 شانس بهبود به سه.2782 دلار آمریکا رسید.

7. هزینه جهان سوخت خالص همراه خود 4.42 شانس بهبود به پنج.58 دلار آمریکا رسید.

8. هزینه جهان نفت همراه خود 1.01 شانس بهبود به سه.457 دلار آمریکا رسید.

9. هزینه جهان گازوئیل همراه خود 0.9 شانس بهبود به 1081.25 دلار آمریکا رسید.

10. هزینه نفت با کیفیت صنعتی عربستان 109.87 دلار آمریکا گفتن شد.