{نمایش} روز نظامی در داخل اصفهان
را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهپیمایی روز نظامی صبح همانطور که صحبت می کنیم یکشنبه 30 فروردین ماه همراه خود حضور سران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان در داخل جوار گلستان الشهدا اصفهان برگزار شد.