نوروز با بیرون حادثه در داخل منازل مسکونی شهرداری مشهدپیام امینا فایرپد ثالثاً مجید فرهادی در رابطه با اینکه در داخل نوروز امسال این حادثه در داخل کانکس های شهرداری مشهد رخ نداده است، ذکر شد: همراه خود پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتن به مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 24 ساعته مشاوران اداره عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش. ادارات، پیشگیری، حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه نشانی، حادثه ای نتیجه در گازگرفتگی نوروز 1401 نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوت زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} نوروزی در داخل امکانات اقامتی شهرداری گزارش نشد.

وی همراه خود مقوله ای اینکه در داخل {تعطیلات} نوروزی قابل توصیه های حفاظت مورد نیاز به {مسافران} معرفی شده است، یکپارچه داد: همراه خود {برنامه ریزی} به دلیل بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 به دلیل اسفند 12 ماه قبلی به همان اندازه 21 فروردین ماه امسال علاوه بر این رفتن به مستمر 24 ساعته به دلیل اسکان زائران در داخل دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأسیسات شهرداری مشهد، ایده ها حفاظت مورد نیاز به {مسافران} نوروزی فراهم کردن شد.

رئیس گروه شومینه نشانی شهرداری مشهد ذکر شد: شهرداری مشهد در داخل نوروز است امسال علاوه بر این این با قصد اسکان زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} نوروزی در داخل پارک غدیر، چندین سوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن ورزشی برای اسکان زائران در داخل مواقع اضطراری فکر است.