نوروز فرصتی احیا کردن لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط ساکنان استحسین اسماعیلی احمدی در داخل صحبت کردن با خبرنگار ایمنا گفت: راحت زیستن در داخل روزهایی کدام ممکن است شیوع ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل ارزان گروه گریبانگیر گروه بود فوق العاده لازم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لحظه ساکنان بیش به همین دلیل هر بار یکی دیگر به لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط خواستن دارند. “

وی نوروز را فرصتی احیا کردن لذت در داخل شهرهای ایران عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: یکی در همه نیازهای ابتدایی ساکنان {در این} ایام ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز نشاط است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن بهار فرصتی برای تعمیر این از ملزومات توسط برپایی است. آیین های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار های نوروزی». شیفته {مدیریت} شهر

را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار زرین کلان شهر یکپارچه داد: جاودانگی نوروز در داخل لذت، پویایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت نهفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آیین در کل گذشته تاریخی ایران برای تمامی خانواده ایرانی جاذبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذب انکارناپذیری داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارد، به منظور که برای نوروز 1401 {برنامه ریزی} های زیادی مشارکت در شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} شده.

آل اسماعیلی آل احمدی همراه خود خاص اینکه عملکرد {مدیریت} شهر بهبود نشاط اجتماعی کلان شهر همراه خود اجرای ابزار های مختلف در داخل ایام نوروز است، تصریح کرد: {در این} راستا شهرداری زرین کلان شهر به همین دلیل قابلیت هنرهای نمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاق استفاده بیشتر از کرد. هنرمندان منطقه ای برای بهبود نشاط شهروندی. در داخل ایام نوروز

وی همراه خود تاکید بر اینکه «حاج فیروز» قبلی ترین {شخصیت} غیر سکولار در داخل استقبال به همین دلیل بهار است، تاکید کرد: لذت بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادی ها صحنه های نمایشی را می توان به رمز و راز منتقل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در همه اشکال از {نمایش} هایی است کدام ممکن است بخشی به همین دلیل آثار هنری ما محسوب می تواند. سنت، میراث، {نمایش} های لذت آور حج.» فیروز همراه خود فرا {رسیدن} نوروز مورد مشاهده قرار خواهد گرفت.

شهردار زرین کلان شهر در موضوع اینکه چهره حاج فیروز شناخته شده به عنوان یکی در همه نمادهای فرا {رسیدن} عید نوروز در داخل سنت ایرانی شناخته می تواند، خاطرنشان کرد: این {شخصیت} آیینی ناشی از سبک انتخاب شده شخصی در داخل تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویش، برخورد کردن بهار، لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرور را به ساکنان منتقل می تدریجی.

الاسماعیلی آل احمدی ذکر شد: امیدواریم همراه خود اجرای ابزار های متفاوت، راه اندازی چیز خوب در مورد قابل مشاهده {در شهر} همراه خود کاشت گل های فصلی، راه اندازی المان های بهاری، نقاشی کردن {مبلمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید المان های شهر، شاهد بهبود نشاط ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} نوروزی باشیم. نورافشانی، برگزاری ابزار های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاق به استقبال بهار 1401.