نوک پذیرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان {مسافران} نوروزی فرهنگیان به همین دلیل عصر بلافاصلهبه گزارش ایمنا، گودرز کریمی فر اظهار داشت: بر ایده فینال آمار تعهد مسکن فرهنگیان به همان اندازه 13 فروردین 1401 انواع 1640548 نفر در داخل کپک 444620 خانواده به همین دلیل امکانات اسکان فرهنگیان استفاده بیشتر از کردند.

وی افزود: بر این ایده هر روز 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 694 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 118 نفر به همین دلیل کانکس ها بهره مند شدند.

مدیرکل مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک وزارت آموزش افزود: آموزش در داخل ساختار اسکان نوروزی همراه خود مانترا «کیفیت بالا عالی، ایمنی ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید مقرون به صرفه» قادر به تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در داخل فراهم کردن شرکت ها، قادر به جلب رضایت فرهنگیان به همین دلیل 704 قلب پذیرش در داخل 405 قلب بهزیستی (محل اقامت مربی) همراه خود قابلیت 17883 تشک جای می دهد 300 کمپ در داخل کپک 3000 سوئیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 50 پردیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین تجهیز 11393 دانشکده در داخل کپک 105000 گروه درس اسکان فرهانگی. .

وی اظهار داشت: نمایشگاه‌های منطقه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد در داخل نزدیکی پایگاه‌های اقامتی در همه جا ملت برگزار می‌شود به همان اندازه {مسافران} را همراه خود سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف‌ها شناخته شده تنبل. سنن وی اظهار داشت: برای ماندگاری اصولاً بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره گیری به همین دلیل دستاوردهای قومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقه ای استان، یکی در همه اقدامات کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکسی اقامتگاه فرهنگیان ترتیب دادن در مدرسه درس بود.

کریمی فر ممکن است همچنین آمار پذیرش استانی {مسافران} را معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: به همان اندازه روز قبل از این استان های فارس، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، قم، بوشهر، یزد، هرمزگان، کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلان احتمالاً بیشترین پذیرش {مسافران} نوروزی را داشتند.

منبع مفید: ایسنا