نیاز بهبود سهم سرانه فضای بی تجربه در داخل سنندجبه گزارش ایمنا، سید انور رشیدی به دلیل واگذاری {سند} پارک جنگلی نیشتمان به مساحت 20 هکتار به بهنام شهرداری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در داخل راستای بهبود فضای بی تجربه شهر برای مردم، اقدامات اجباری برای احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب موقعیت گرفتن مشارکت در می تواند باشد. معامله بسته های اجرای بهزیستی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت های اوقات فراغت {در این} پارک جنگلی عظیم.

وی همراه خود مقوله ای اینکه ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود فضای بی تجربه شهر برای شخص خاص به دلیل بسته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل های این دوران شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای اسلامی کلان شهر سنندج است، افزود: پارک جنگلی نشتمان واقع در داخل جاده پاسداران نرسیده به میدان جهاد است. این پارک یکی در میان عجیب ترین پارک های کلان شهر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اختیار اداره همه دارایی ها خالص استانداری قرار داشت.

شهردار سنندج اظهار داشت: در داخل راستای احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود فضای بی تجربه شهر برای شخص، 12 ماه قبلی مذاکراتی همراه خود اداره همه دارایی ها خالص برای واگذاری {سند} این پارک جنگلی عظیم به تماس گرفتن شهرداری مشارکت در شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیروز {سند} 20 هکتاری پارک نیشتمان به شهرداری واگذار شد.

وی افزود: همراه خود واگذاری {سند} این پارک جنگلی، امسال اقدامات اجباری احیا کردن آن قرار است به نفع ساکنان سنندجی به طور قابل توجهی ساکنان جهان البحر مشارکت در می تواند باشد.

الرشیدی تاکید کرد: تصمیم گیری معامله بسته های موقعیت گرفتن برای اجرای ساختار های {لوکس} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت در داخل آن قرار است پارک جنگلی به دلیل نه رویه هایی است کدام ممکن است همراه خود گرفتن معامله گران گامی ابتدایی در داخل دوباره کاری این جنگل به مکانی برای تفریح ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری خواهد بود، احتمالا.

منبع مفید: تسنیم