نیاز بهره مندی از مزایای توانمندی های نوجوانان در داخل {مدیریت} کلان شهربه گزارش ایمنا، نیمی به همین دلیل گروه ایران را نوجوانان نمایند کدام ممکن است همراه خود دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتکار می توانند بلند مدت سازان موفقی باشند، با این وجود این قشر به همین دلیل محله نیازهای زیادی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به همراه خود {برنامه ریزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرکز بر به ورودی {حرکت} کنند. سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مختلف {در این} {مسیر} نیاز به نوجوانان را همراهی کنند به همان اندازه به شکوفایی برسند.

فخرالسادات خمیسی {در این} باره ذکر شد: طبق آماری تخصصی ایجاد می کند 12 ماه 1400 به انگشت آمده است. نیمی به همین دلیل گروه ملت ما خیلی کمتر به همین دلیل 33 سن آنها خواهند شد 12 ماه هاست کدام ممکن است نماد دهنده میزان نسبی جوانی در داخل ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شانس فوق العاده خوبی برای اداره کردن موثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت ای درخشان برای ایران اسلامی است..

وی افزود: نوجوانان بازیگران مهمترین اداره ملت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رساندن ملت به جایگاه قابل احترام نیاز به همراه خود مورد توجه قرار گرفت عملی به قریب الوقوع بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر داشتن امور، امور را در داخل انگشت بگیرند. عملکرد بی‌نظیر نوجوانان در داخل رشد ملت».

یکی در میان اعضای شورای اسلامی کلان شهر یزد یکپارچه داد: تدوین پوشش ها، {برنامه ریزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی بهترین برای تربیت این عصر نزدیک به افق زاویه یکی در میان شدید ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب دارترین مضامین است..

وی ذکر شد: نوجوانان امروزی به همین دلیل نوجوانان پرتلاش، همراه خود {انگیزه}، فداکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر یزدی مطالبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای نسبتاً در داخل مقیاس مقرون به صرفه، اجتماعی، دانشگاهی، باکلاس، خلاق، اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی دارند کدام ممکن است توجه داشتن این مطالبات است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} های اجباری، منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمرکز را {در این} زمینه تحمیل کنند.

خمیسی: فراهم کردن {شرایط} {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درآمد}، تامین مسکن، رشد فضاهای اوقات فراغت ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاهی، بهبود سلامت روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی، تسهیل عروسی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن، راه اندازی جایگزین برای {مشارکت} پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملموس نوجوانان در داخل صحنه‌های اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدید محله. جایگزین های واقع بینانه برای تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل {شرایط} را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه داشتن زمینه های {مشارکت} آنان در داخل همه شما مقیاس به همین دلیل انتخاب های بسیار مهم نوجوانان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: امیدواریم همراه خود اهتمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقف شدید مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی این بسیار مهم محقق شود. پشتیبانی های گران.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانان علاقه مند به مند