نیاز تبیین ابزار های گردشگری در داخل 12 ماه جدیدترینآقای علی مرتضی نژاد در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا، رشد ورزش های گردشگری در داخل {هر} جهان را نتیجه نهایی {برنامه ریزی} ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش هایی دانست کدام ممکن است برای آن خواهد شد جهان تصور می شود است، ذکر شد: نیاز به در موضوع گردشگری تبیین شود. بسته ها در داخل سمنان جدیدترین عادی.

وی افزود: بدون در نظر گرفتن قابلیت های گردشگری شهر به نظر می رسد مانند است سمنان نتوانسته به دلیل این قابلیت به خوبی در داخل راستای بهبود گردشگری شهر استفاده تنبل.

شهردار سمنان خاطرنشان کرد: فقدان توجه‌انداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید چارچوب ابزار‌ریزی راهبردی {در این} بخش باعث عدم یکپارچگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق دقیق توالی اقدامات {مدیریت} شهر شد. متعاقباً برای بهبود گردشگری شهر نیاز به ابزار مدونی تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل شود.

مرتضی نژاد بر لزوم بهبود گردشگری شهر در داخل سمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراگیر کلان شهر همراه خود اطراف خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث غنی زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تاریخی} تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: به سرپرست امور گردشگری شهرداری مأموریت دادیم به همان اندازه {در این} زمینه اقدامات اجباری را مشارکت در دهد.