نیاز پیگیری آسفالت بزرگراه در داخل یزدبه گزارش خبرنگار ایمنا، مسائل شهر به دلیل جمله آسفالت معابر یکی از آنها در نظر گرفته مشکل های غالب کلان شهر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یک ضرورت است مسئولان ذیربط نسبت به تعمیر مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های خارج از آن اقدام کنند به همان اندازه رغبت ساکنان به ممکن است به مقیاس عقب یابد. این در داخل حالی است کدام ممکن است شهرداری یزد اقداماتی را برای تعمیر مسائل شهر مشارکت در اطلاعات است.

عزیزالله سیفی {در این} خصوص ذکر شد: برخی از امتیازات معادل با رویه های شهرداری محدودیت دارایی ها اقتصادی است.

وی همراه خود خاص اینکه اگر بخواهیم آسفالت معابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده های یزد را بهسازی کنیم ممکن است بخواهید وجوه هایی مشابه وجوه چند مورد آخر ساله یزد {داریم}، خاطرنشان کرد: این مبلغ در داخل خوب 12 ماه قابل تخصیص نباید باشد با این وجود همراه خود شهردار قار جید سهمی {داریم}. به دلیل وزارت نفت تحمل عنوان نهضت آسفالت به دلیل 12 ماه 1400 گرفته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز شکسته نشده ممکن است داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی کلان شهر یزد شکسته نشده داد: تعدادی از معابر آسفالت هستند با این وجود {آسیب} دیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نه آسفالت ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مونتاژ ای کدام ممکن است همراه خود استاندار یزد برگزار کردیم این چیزها مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندار نیز قول پیگیری آن قرار است را دادند. ” برای کلاچ سهم اخیر به دلیل قیر.

وی همراه خود خاص اینکه امسال بیش به دلیل 500 {حلقه} چاه جذبی در داخل عوامل مختلف یزد حفر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {کار} ثابت است، افزود: یزد آن را به راه بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاغر تفاوتی ندارد متعاقباً آب هدایت نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاه جذبی {نمی تواند} همه مسئله را رفع تدریجی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری همراه خود راه اندازی لاغر در داخل معابر، آب های سطحی حاصل به دلیل بارندگی را به درون بوم پارک هدایت می تدریجی.

سیفی خاص کرد: شورای اسلامی کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری یزد تمام مشکل شخصی را برای پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مسائل خارج از آن {در شهر} مشارکت در اطلاعات اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا تا این مرحله اقدامات قابل توجه خوبی اجرا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توسعه ثابت است.