نیروی انتظامی اصفهان برای ایام نوروز آمادگی فشرده داردسرهنگ مجید عسگریان در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا تصدیق شد: اقدامات مدیریت انتظامی استان اصفهان برای برقراری ایمنی در داخل مجتمع زیبایی شناختی اوقات فراغت حیاط پشتی فدک شناخته شده به عنوان کمپ اقامتی {مسافران} نوروزی در داخل اصفهان ماهرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} شده بود. .

وی شکسته نشده داد: نیروی انتظامی به دلیل 28 اسفندماه 12 ماه قبلی همراه خود 9 نیروی کار محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامحسوس ایمنی این توالی را برقرار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل ابتدای استقرار پلیس در داخل پارک فدک تا این مرحله تنها واقعی 2 مورد دستگیری به پرونده رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد خاصی رخ نداده است. {در این} توالی

فرمانده قرارگاه نوروزی {مستقر} در داخل کمپ پارک فدک همراه خود مقوله ای اینکه اصولاً وقت پلیس به هشدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی {مسافران} اختصاص داشت، خاطرنشان کرد: به یاری خداوند هیچ گونه حادثه امنیتی در داخل پارک فدک رخ نداد.

وی افزود: تدارک سفری خوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج به دلیل کلان شهر اصفهان همراه خود یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری آرزوی خالصانه همه شما مسئولان {در این} کلان شهر است. با این وجود آنچه در کل بازدید جلوگیری از جلوگیری از هرگونه سوء استفاده بیشتر از مجرمان حیاتی است، هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشمندی {مسافران} نوروزی است. به دلیل جمله کارهایی کدام ممکن است {مسافران} نیاز به مشارکت در دهند به دلیل جمله کارهایی کدام ممکن است {مسافران} نیاز به مشارکت در دهند، حضور همراه با وسایل مسافرتی قابل مقایسه با چادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم موقعیت قرار دادن کیف سفارشی، سلول را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل سفارشی در داخل کناره های چادر است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک سفارشی را فقط حفظ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل گازهای پیک نیک برای گرمایش استفاده بیشتر از نکنید. اطمینان حفاظت آنها خواهند شد

اصغریان شکسته نشده داد: {مسافران} نیاز به شئونات اسلامی را در داخل محوطه کمپ رعایت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل فضای تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احاطه چادر به دلیل فرزندان شخصی مراقبت کنند. {مسافران} برای رفاه جاری رانندگان به دلیل راه اندازی آلودگی هوا صوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صوتی به طور قابل توجهی در داخل ساعت شب خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام {مسافران} به دلیل بلعیدن هرگونه {غذا و نوشیدنی} به دلیل اشخاص حقیقی بی نام خودداری کنند.

وی شکسته نشده داد: {مسافران} در داخل صورت تفسیر هرگونه مسئله را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد تخلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم می توانند همراه خود شماره تلفن همراه 110 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود شماره 03134540024 کلانتری واقع در داخل کمپ حیاط پشتی فدک تصمیم گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت 24 ساعته به پلیس اطلاع دهند.

فرمانده قرارگاه نوروزی {مستقر} در داخل قرارگاه حیاط پشتی فدک همراه خود مقوله ای اینکه پلیس توسط می آید از دستگاه، نیروی انسانی، پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرین های {تخصصی} آمادگی فشرده برای تامین ایمنی در داخل ایام نوروز در داخل استان اصفهان را دارد، خاطرنشان کرد: بیش به دلیل 105 نوروز. برای تامین ایمنی استان کمپ هایی در داخل نوروز راه اندازی شد.

وی همراه خود مقوله ای اینکه برای تامین ایمنی نوروزی استان اصفهان بیش به دلیل هفت به همان اندازه 11 هزار سرباز تصور می شود است، اظهار داشت: نیروی انتظامی در داخل نوروز 24 ساعته در داخل محل حادثه حضور دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کنار هم قرار دادن باش فشرده است.