هدایت مصر همراه خود مدیریت کی رویکرد تنها واقعی خوب ورزشی برای جام بین المللیبه گزارش خبرنگار ایمنا، مالی به مونتاژ سر خورد در داخل باره جام بین المللی اروپا، مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگال به مصاف هم رفتند، این دیدار خودش خوب عملکرد است هیا خواهر به نفع مصر تمام شد.

شاگردانی محل اقامت قاهره پیروز شدند آنها خواهند شد گذشت اند در داخل 29 آوریل، آنها خواهند شد ورزشی بازگشت را مقابل قهرمان آفریقا برگزار می کنند.

در داخل نه دیدار غنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیجریه به جذب می کند 0-0 رسیدند.

به گزارش ایمنا، {نتایج} سایر دیدارها به رئوس مطالب {زیر} است:

کنگو حمام – حمام مراکش

Financial Zero – Tunisia One

کامرون 0 – الجزایر 1