هزینه حباب پول نقد گرمی بهبود کشف شدبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب سبک ها پول نقد در نهایت پیشنهادات دیروز به رئوس مطالب {زیر} است:

۱. حباب پول نقد امامی به ۴.۳۹۰.۸۲۱ ریال رسید.

۲. حباب پول نقد بهار {آزادی} به ۴۸۰.۸۲۱ ریال رسید.

۳. حباب نیم پول نقد به ۸.۷۲۰.۴۱۰ ریال رسید.

۴. حباب ربع پول نقد به ۱۰.۸۱۵.۲۰۵ ریال رسید.

۵. حباب پول نقد گرمی به ۱۰.۲۵۱.۱۰۳ ریال رسید.