هزینه درمان / گزارش {گران} فروشی را بهبود ندهیدبه گزارش ایمنا به نقل به همین دلیل وزارت بهداشت، علیرضا رحیمنه ذکر شد: مردمان می توانند شکایات شخصی را به همین دلیل گرانی درمان به سامانه ۱۹۰ گفتن کنند.

مدیرکل محل کار بررسی کردن، تجزیه و تحلیل انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت افزود: علاوه بر این سامانه 190، مردمان می توانند شکایات شخصی را در داخل خصوص گرانی درمان به طور قابل توجهی در داخل 2 هر دو سه ماه قبلی در داخل سامانه 190 انتشار کنند. شناسایی درمان، {داروخانه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسخ». واتس اپ به شماره 09901902029 انتشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به رسیدگی [email protected] پست الکترونیکی بزنید به همان اندازه در داخل اسرع وقت معامله با شود.