هزینه نفت اوپک ۱۰۳ دلار آمریکا شد/ هزینه نفت پیش به دلیل در امروز ۱۳ فروردینبه گزارش ایمنا، هزینه نفت اوپک، نفت برنت، نفت تگزاس غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت با کیفیت حرفه ای ایران در داخل نوسان بود. تنظیمات هزینه آن قرار است به رئوس مطالب {زیر} است:

1. هزینه سبد نفتی اوپک به 107.74 دلار آمریکا رسید.

2. هزینه نفت برنت در داخل آمریکا همراه خود 0.1 شانس به مقیاس عقب به 104.39 دلار آمریکا رسید.

3. هزینه نفت برنت در داخل بریتانیا 0.08 شانس به مقیاس عقب کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 104.35 دلار آمریکا رسید.

4. هزینه نفت نپخته در سراسر جهان همراه خود 0.05 شانس بهبود به 99.38 دلار آمریکا رسید. هزینه نفت نپخته وست تگزاس اینترمدیت نیز موجود در بازار آمریکا همراه خود 0.3 شانس به مقیاس عقب به 99.27 دلار آمریکا رسید.

5. هزینه نفت با کیفیت حرفه ای ایران به 103.88 دلار آمریکا رسید.

6. هزینه جهان بنزین همراه خود 0.04 شانس بهبود به سه.1552 دلار آمریکا رسید.

7. هزینه جهان سوخت خالص همراه خود 0.51 شانس بهبود به پنج.721 دلار آمریکا رسید.

8. هزینه در سراسر جهان نفت همراه خود 0.54 شانس بهبود به سه.47 دلار آمریکا رسید.

9. هزینه جهان گازوئیل همراه خود 0.2 شانس بهبود به 1101 دلار آمریکا رسید.

10. هزینه نفت با کیفیت حرفه ای عربستان 101.82 دلار آمریکا ادعا شد.