هزینه نفت نپخته بهبود کشف شد/ هزینه نفت درست در این لحظه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ بهبود کشف شدبه گزارش ایمنا، هزینه نفت اوپک، نفت برنت، نفت تگزاس غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت با کیفیت صنعتی ایران در داخل نوسان بود. تنظیمات هزینه آن خواهد شد به رئوس مطالب {زیر} است:

1. هزینه سبد نفتی اوپک به 106.07 دلار آمریکا رسید.

2. نفت برنت در داخل آمریکا همراه خود 0.38 شانس بهبود به 111.7 دلار آمریکا رسید.

3. هزینه نفت برنت در داخل {انگلیس} همراه خود 0.12 شانس بهبود به 111.23 دلار آمریکا رسید.

4. هزینه بین المللی نفت نپخته همراه خود 0.27 شانس بهبود به 106.51 دلار آمریکا رسید. هزینه نفت نپخته وست تگزاس اینترمدیت نیز خارج از آن آمریکا همراه خود 0.55 شانس بهبود به 106.95 دلار آمریکا رسید.

5. هزینه نفت با کیفیت صنعتی ایران به 106.01 دلار آمریکا رسید.

6. هزینه بین المللی بنزین همراه خود 0.13 شانس بهبود به سه.3668 دلار آمریکا رسید.

7. هزینه بین المللی بنزین خالص همراه خود 0.14 شانس بهبود به 7.316 دلار آمریکا رسید.

8. هزینه بین المللی نفت همراه خود 0.86 شانس به کاهش به سه.8296 دلار آمریکا رسید.

9. هزینه بین المللی گازوئیل همراه خود 0.58 شانس به کاهش به 1139.63 دلار آمریکا رسید.

10. هزینه نفت با کیفیت صنعتی عربستان 111.5 دلار آمریکا گفتن شد.