هزینه نفت نپخته به دلار آمریکا 94 رسید/ هزینه نفت پیش به دلیل همانطور که صحبت می کنیم 23 فروردینبه گزارش ایمنا، هزینه نفت اوپک، نفت برنت، نفت تگزاس غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت با کیفیت حرفه ای ایران در داخل نوسان بود. اصلاحات هزینه آن خواهد شد به رئوس مطالب {زیر} است:

1. هزینه سبد نفتی اوپک به 101.02 دلار آمریکا رسید.

2. هزینه نفت برنت در داخل آمریکا همراه خود 4.47 شانس به مقیاس عقب به 98.38 دلار آمریکا رسید.

3. هزینه نفت برنت همراه خود 3.87 شانس به مقیاس عقب در داخل {انگلیس} به 98.54 دلار آمریکا رسید.

4. هزینه نفت نپخته در سراسر جهان همراه خود 3.74 شانس به مقیاس عقب به 94.31 دلار آمریکا رسید. هزینه نفت نپخته وست تگزاس اینترمدیت نیز موجود در بازار آمریکا همراه خود 4.31 شانس به مقیاس عقب به 94.2 دلار آمریکا رسید.

5. هزینه نفت با کیفیت حرفه ای ایران به 99.59 دلار آمریکا رسید.

6. هزینه در سراسر جهان بنزین همراه خود 3.76 شانس به مقیاس عقب به 3064 دلار آمریکا رسید.

7. هزینه بنزین خالص در سراسر جهان همراه خود 4.79 شانس بهبود به 6627 دلار آمریکا رسید.

8. هزینه در سراسر جهان نفت همراه خود 1.56 شانس به مقیاس عقب به سه.2721 دلار آمریکا رسید.

9. هزینه بین المللی گازوئیل همراه خود 1.64 شانس به مقیاس عقب به 977.63 دلار آمریکا رسید.

10. هزینه نفت با کیفیت حرفه ای عربستان 103.97 دلار آمریکا ادعا شد.