هزینه نفت نپخته در گذشته به دلیل چهارمین روز فروردین ماه به 100 دلار آمریکا در داخل {هر} بشکه رسیدبه گزارش ایمنا، هزینه نفت اوپک، نفت برنت، نفت تگزاس غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت با کیفیت صنعتی ایران در داخل نوسان بود. تنظیمات هزینه آن خواهد شد به رئوس مطالب {زیر} است:

1. هزینه سبد نفتی اوپک به 110.46 دلار آمریکا رسید.

2. هزینه نفت نپخته برنت در داخل آمریکا همراه خود 0.07 شانس بهبود به 105.36 دلار آمریکا رسید.

3. نفت نپخته برنت در داخل بریتانیا 0.25 شانس به کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 105.17 دلار آمریکا رسید.

4. هزینه جهان نفت نپخته همراه خود 0.22 شانس به کاهش به 100.83 دلار آمریکا رسید. هزینه نفت نپخته وست تگزاس اینترمدیت موجود در بازار آمریکا نیز همراه خود 0.09 شانس بهبود به 100.98 دلار آمریکا رسید.

5. هزینه نفت با کیفیت صنعتی ایران به 109.27 دلار آمریکا رسید.

6. هزینه در سراسر جهان بنزین همراه خود 0.26 شانس به کاهش به سه.1468 دلار آمریکا رسید.

7. هزینه جهان بنزین خالص همراه خود 0.41 شانس به کاهش به پنج.646 دلار آمریکا رسید.

8. هزینه در سراسر جهان نفت همراه خود 0.39 شانس به کاهش به سه.3651 دلار آمریکا رسید.

9. هزینه جهان گازوئیل همراه خود 0.65 شانس به کاهش به 1053.12 دلار آمریکا رسید.

10. هزینه نفت با کیفیت صنعتی عربستان 108.43 دلار آمریکا گفتن شد.