هزینه نفت نپخته پیش به دلیل در این زمان 15 فروردین ماه به 100 دلار آمریکا در داخل {هر} بشکه رسیدبه گزارش ایمنا، هزینه نفت اوپک، نفت برنت، نفت تگزاس غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت با کیفیت حرفه ای ایران در داخل نوسان بود. تنظیمات هزینه آن قرار است به رئوس مطالب {زیر} است:

1. هزینه سبد نفتی اوپک به 106.23 دلار آمریکا رسید.

2. هزینه نفت برنت در داخل آمریکا همراه خود 2.33 شانس به کاهش به 105.35 دلار آمریکا رسید.

3. نفت نپخته برنت در داخل بریتانیا همراه خود 2.83 شانس به کاهش به 105.09 دلار آمریکا رسید.

4. نفت نپخته جهان همراه خود 3.32 شانس به کاهش به 100.47 دلار آمریکا رسید. هزینه نفت نپخته وست تگزاس اینترمدیت نیز همراه خود 2.73 شانس به کاهش به 100.72 دلار آمریکا موجود در بازار آمریکا رسید.

5. هزینه نفت با کیفیت حرفه ای ایران به 105.99 دلار آمریکا رسید.

6. هزینه جهان بنزین همراه خود 2.97 شانس به کاهش به سه.1215 دلار آمریکا رسید.

7. هزینه جهان بنزین خالص همراه خود 4.92 شانس بهبود به 6008 دلار آمریکا رسید.

8. هزینه جهان نفت همراه خود 4.21 شانس به کاهش به سه.4202 دلار آمریکا رسید.

9. هزینه جهان گازوئیل همراه خود 7.43 شانس به کاهش به 1045.12 دلار آمریکا رسید.

10. هزینه نفت با کیفیت حرفه ای عربستان 111.66 دلار آمریکا گفتن شد.