هزینه پول نقد به دلیل پارسی به همان اندازه در لحظه 28 فروردین 1401به گزارش خبرنگار ایمنا، هزینه پول نقد در گذشته به دلیل پیشنهادات در لحظه به رئوس مطالب {زیر} است:

1. قطعا ارزش آن را دارد پول نقد سفید 50 برابر همراه خود 677.950 ریال بود.

2. پول نقد سفید 100 نیز 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 335 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 900 ریال قطعا ارزش آن را دارد گذاری شد.

3. قطعا ارزش آن را دارد پول نقد سفید 150 برابر همراه خود 1993850 ریال {بوده است}.

4. اسعار 200 پول نقد به مبلغ 2651800 ریال {بوده است}.

5. قطعا ارزش آن را دارد پول نقد 250 سوتی 3.309750 ریال {بوده است}.

6. دسته با لباس شنا همراه باشید 300 مبلغ 3967700 ریال {بوده است}.

7. کلاس 400 صدا مبلغ 5283600 ریال {بوده است}.

8. قطعا ارزش آن را دارد پول نقد 500 ریال 6599.500 ریال بود.

9. واحد پول نقد عالی خوب و دنج فارسی 13179000 ریال {بوده است}.

10. هزینه فارکس فارسی 1.5 خوب و دنج به 19740.500 ریال رسید.

11. هزینه فارکس فارسی 2 خوب و دنج 26338000 ریال بود.