هزینه پول نقد فارسی در گذشته به همین دلیل همین الان 15 فروردین 1401به گزارش خبرنگار ایمنا، هزینه پول نقد در گذشته به همین دلیل پیشنهادات همین الان به رئوس مطالب {زیر} است:

1. فارکس 50 همراه خود پیشرفت 2 درصدی به 657.900 ریال رسید.

2. فارکس متشکل به همین دلیل 100 فارکس همراه خود پیشرفت 2 درصدی به مبلغ 1295800 ریال رسید.

3. پول نقد 150 همراه خود پیشرفت 2 درصدی به 1933.700 ریال رسید.

4. فارکس 200 فارکس همراه خود پیشرفت 2 درصدی به 2571600 ریال رسید.

5. فارکس 250 فارکس همراه خود پیشرفت 2 درصدی به 3209500 ریال رسید.

6. فارکس 300 فارکس همراه خود پیشرفت 2 درصدی به 3847400 ریال رسید.

7. قطعا ارزش آن را دارد پول نقد 400 همراه خود پیشرفت 2 درصدی به 5123200 ریال رسید.

8. قطعا ارزش آن را دارد 500 سوتی همراه خود پیشرفت 2 درصدی مشابه با 6399000 ریال {بوده است}.

9. فارکس منصفانه خوب و دنج فارسی همراه خود پیشرفت 2 درصدی به مبلغ 12778000 ریال رسید.

10. واحد پول نقد فارسی 1.5 خوب و دنج 19139000 ریال همراه خود پیشرفت 2 درصدی {بوده است}.

11. انواع پول نقد 2 گرمی فارسی همراه خود پیشرفت 2 درصدی به 25536000 ریال رسید.