هزینه پول نقد پارسیان در لحظه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱به گزارش خبرنگار ایمنا، هزینه اشکال از پول نقد پارسیان به همان اندازه نوک پیشنهادات در لحظه به رئوس مطالب {زیر} است:

۱. پول نقد ۵۰ سوتی به ۶۶۷.۰۰۰ ریال رسید.

۲. پول نقد ۱۰۰ سوتی به ۱.۳۱۴.۰۰۰ ریال رسید.

۳. پول نقد ۱۵۰ سوتی به ۱.۹۶۱.۰۰۰ ریال رسید.

۴. پول نقد ۲۰۰ سوتی به ۲.۶۰۸.۰۰۰ ریال رسید.

۵. پول نقد ۲۵۰ سوتی به ۳.۲۵۵.۰۰۰ ریال رسید.

۶. پول نقد ۳۰۰ سوتی به ۳.۹۰۲.۰۰۰ ریال رسید.

۷. پول نقد ۴۰۰ سوتی به ۵.۱۹۶.۰۰۰ ریال رسید.

۸. پول نقد ۵۰۰ سوتی به ۶.۴۹۰.۰۰۰ ریال رسید.

۹. پول نقد خوب گرمی پارسیان به ۱۲.۹۶۰.۰۰۰ ریال رسید.

۱۰. پول نقد ۱.۵ گرمی پارسیان به ۱۹.۴۱۲.۰۰۰ ریال رسید.

۱۱. پول نقد 2 گرمی پارسیان به ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ ریال رسید.