هشدار جدیدترین با اشاره به آسپرین همراه خود دوز زیرین: بلعیدن هر روز ممکن است خوب تهدید بیشتر سرطان ها را برای بزرگسالان مسن بهبود دهدهشدار جدیدترین با اشاره به آسپرین همراه خود دوز زیرین: بلعیدن هر روز ممکن است خوب تهدید بیشتر سرطان ها را برای بزرگسالان مسن بهبود دهد