هشدار خوردن مقدار بیش از حد از مولتی ویتامین

به طور عظیم ای پذیرفته شده است که خوردن روز به روز مولتی ویتامین برای بهزیستی ممکن است داشته باشید مفید به نظر می رسد. این حتی شیفته بارهای اسناد پیشنهاد می شود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه منصفانه ارائه دهنده خدمات بهداشتی یک چیز را قابل توصیه تنبل که نمی تواند باشد {نسخه} ای برای آن قرار است تجویز تنبل، {کار} فوق العاده بزرگی است.

چون آن است معمولاً وقتی اشخاص حقیقی به سختی کافی مزایای بزرگ منصفانه محصول را {تبلیغ} می کنند، بیشتر مردم آنچه با اشاره به آن قرار است آگاه می تواند باشد را شناخته شده به عنوان واقعیت واقعی می پذیرند. با اشاره به مولتی ویتامین های غذایی اینطور نباید باشد. تجارت تقویت می کند های غذایی نیازی به رعایت استانداردهای سختگیرانه دارویی ندارد. این هم عالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم ناسالم. این عالی است در نتیجه هزینه را زیرین . ناسالم است در نتیجه ادعاها با اشاره به کالا ممکن است به طور اضافی اغراق آمیز باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندهای تولیدی که برای تأمین مکمل های غذایی (به همین دلیل جمله ویتامین های غذایی) استفاده بیشتر از می تواند باشد چندان از محسوس به نظر نمی رسد که باشند.

این چه تاثیری بر ممکن است داشته باشید شناخته شده به عنوان خریدار مولتی ویتامین دارد؟

مشتریان مولتی ویتامین به طور {متوسط} ​​انتخاب شخصی را برای گرفتن بر ایده 3 عامل می گیرند:

  • ویتامین های انتخاب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مقدار} {هر} ویتامین در داخل برچسب اشاره کردن شده است
  • ممکن است چیزی را که تامین کننده قابل توصیه می تنبل هر دو مارکی تخصصی ایجاد می کند {آگهی} دیده اند می خرند
  • هزینه ویتامین

اگر انتخاب {خرید} ممکن است داشته باشید بر ایده این سه معیار باشد یا نباشد، این احتمالات وجود دارد که نه تنها واقعی منصفانه ویتامین ضعیف می‌{خرید}، منطقی ممکن است به طور اضافی همراه خود خوردن مقدار بیش از حد از ویتامین، سلامت تمیز کردن با تهدید بیندازید.

بیایید به اولیه نکته ظاهر شد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادداشت خواهید کرد که چرا خوردن برخی برندها به همین دلیل ویتامین های غذایی اصولاً به همین دلیل اینکه {مفید} باشد یا نباشد به ممکن است داشته باشید {آسیب} می رساند.

ممکن است داشته باشید مولتی ویتامین {واقعی} شخصی را بر ایده ویتامین های انتخاب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مقدار} {هر} ویتامین درج شده در داخل برچسب تصمیم گیری در مورد می کنید.

وارد فاز ویتامین‌های خرده فروش می‌شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۱۰ برند مختلف هر دو اصولاً به همین دلیل ویتامین‌ها برخورد با می‌شوید. کدام یک از آنها را تصمیم گیری در مورد می کنید اگر ممکن است داشته باشید هم قابل مقایسه با اکثر افراد هستید، بسته نرم افزاری بندی های جذابی را بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برچسب ها را همراه خود هم بررسی کنید. ممکن است داشته باشید نیاز دارند 2 عامل هستید، تعدادی از را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مقادیر} زیادی به همین دلیل {هر} منصفانه به همین دلیل آن قرار است داروها. وقتی یک چیز عالی است، اصولاً سالم تر است، {درست است}؟ نادرست است، اگر به {مقدار} ویتامین‌ها در داخل اکثر برندهای مشهور ظاهر شد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است را همراه خود میزان ویتامین‌هایی که بدنتان واقعاً می خواهد بررسی کنید، احتمالاً می‌توانید {هر} ویتامین را به 4 نیمه جدا کردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام ویتامین‌های می خواست بدنتان را تامین تنبل. .

می توانید در داخل خوردن ویتامین های غذایی زیاده روی کنید.

به عنوان تصویر، {در حالی که} در میان ویتامین های غذایی، قابل مقایسه با ویتامین های B، محلول در داخل آب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی که بدن ما ممکن است داشته باشید استفاده بیشتر از {نمی کند} فقط توسط ادرار از بین بردن می تواند باشد، ویتامین A مقدار بیش از حد از در واقع می تواند باعث {آسیب} کبد، ریزش مو، تاری میدان دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوارض شود. {مقدار} ویتامین های می خواست بدن ما ممکن است داشته باشید نزدیک به قد، بار، سن، جنسیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه ورزش بدنی ممکن است داشته باشید تصمیم گرفته می شود. مولتی ویتامین های اقتصادی در دسترس {در حال حاضر} این اجزا را در داخل تذکر نمی گیرند.

چرا نمایندگی‌ها عمداً ویتامین‌های بیشتری به همین دلیل خواستن منصفانه شخص غیر معمولی به کالا شخصی اضافه می‌کنند؟ چون می‌دانند که می‌فروشد. برای خریدار ناسالم است، با این وجود برای شخصی که به همین دلیل نیازهای غذایی بدن ما بی خبر است، {هر} محصولی را که شامل «داروها» باشد یا نباشد، خریداری می تنبل.

ممکن است در نظر گرفته شده می کنند برای پول نقد شخصی اصولاً به بازو می آورند، با این وجود در حقیقت همراه خود خوردن مقدار بیش از حد از ویتامین های غذایی به سلامت شخصی {آسیب} می زنند.