همراه خود راه اندازی {مناطق} عابر پیاده، به نظر می رسد بارسلونا را اصلاح دهید


به گزارش سرویس تفسیر می کند ایمنا، مسئولان بارسلونا چالش ای را برای رفع این مسئله تدارک دیده اند کدام ممکن است این کلان شهر را پیاده محور می تنبل. در مورد دلخوری کردن‌های زیست‌محیطی قرن بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکم، این قالب بارهای بلوک‌های شهر را در داخل {یک مجموعه} قرار می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پشتیبانی مداخلات کم‌هزینه مربوطه، وارد شدن خودروها به {مناطق} پرتردد را ممنوع می‌تنبل. به همین دلیل جمله ورزش هایی تخصصی ایجاد می کند بارسلونا برگزار می تواند باشد: کاشت گلدان، راه اندازی میزهای پیک نیک، راه اندازی نیمکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبنما، بهبود فضای بی تجربه همراه خود پایین تفریحی برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد مسیرهای موتور رانندگی است.

با ایجاد مناطق عابر پیاده، ظاهر بارسلونا را تغییر دهید

بدون در نظر گرفتن مخالفت سرسرا های وسایل نقلیه، طراحی مشهور «سوپر بلوک اسپانیا در داخل دهه گذشته قبلی به همین دلیل حمایت بزرگ مردم برخوردار {بوده است}. همراه خود تقلید کردن به همین دلیل این قالب قبلی، {مناطق} بی تجربه در داخل متنوع به همین دلیل محله های بارسلون مشابه عرف آنتونی تحریک شده است. پوبلنگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید هورتا خواهد شد دوباره کاری {آلوده} ترین {مناطق} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانقدر کم اماکن پایه به محله های مخمل خواب دار در داخل اصل {کار} شهرداری قرار گرفته است.

این چالش پیش فرض در داخل ژوئن 2022 تحریک کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جای می دهد راه اندازی 4 حیاط عظیم، 31 حیاط کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 جاده بی تجربه به خوب ارزش 52.3 میلیون یورو است.

عابران پیاده {در این} قالب به همین دلیل میل بالایی برخوردار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروها همراه خود {سرعت} تایید شده 10 کیلومتر در داخل ساعت فراهم کردن خواهند شد کدام ممکن است بعد از همه خودروهای شرکت ها شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اورژانس مستثنی خواهند بود.

با ایجاد مناطق عابر پیاده، ظاهر بارسلونا را تغییر دهید

جاده ها دارای پیاده رو هر دو آسفالت همراه خود روکش عجیب و غریب نخواهند بود پانوت اسلب گرانیت تعویض احتمالاً وجود خواهد داشت. تمامی جاده ها {به طور کامل} قابل ورود بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنده دار به المان های ترافیکی، روشنایی بهترین، بلوک های سنگفرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ راهنمایی خواهند بود.

نیمکت ها، فواره ها، پایین های تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزهای بیشتری در داخل در همه جا قلمرو راه اندازی احتمالاً وجود خواهد داشت. خوب شانس فضای بی تجربه در دسترس به کمتر از 10 شانس بهبود یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید درختکاری در جای قرار خواهد گرفت. گیاهانی همراه خود برگ های بلندتر مشابه درخت گزنه اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیموترش در داخل نیمه های مرکزی جاده کاشته می شوند به همان اندازه سایه بیشتری راه اندازی کنند. پایین قلمرو قابل تأثیر می گذارد به آب به احتمال زیاد خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم استفاده بیشتر از مجدد به همین دلیل آب باران راه اندازی احتمالاً وجود خواهد داشت.

4 جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب میدان به ساده بخش اول به همین دلیل صورت آسانسور (اصلاح به نظر می رسد) بارسلون بزرگی است کدام ممکن است سرانجام به همان اندازه 12 ماه 2030 دارای 21 جاده بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 21 میدان عظیم به احتمال زیاد خواهد بود.