«هملت بوختکوهی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «خمری» وارد تئاتر کلان شهر شدندبه گزارش ایمنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به همین دلیل روابط عادی تئاترشهر، در اطراف جدیدترین اجرای عادی آثار تئاتر در داخل توالی تئاترشهر به همین دلیل یکشنبه 13 فروردین ماه همراه خود اجرای 2 {نمایش} جدیدترین در داخل تالار چهارسو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قشقایی کشف نشده میدان دید عموم مردم قرار خواهد گرفت.

در داخل تالار شهرسو، {نمایش} جدیدی همراه خود عنوان «هملت پوشکوهی» به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی ابراهیم بوشتاکوهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تفریحی مهدی عطایی دریایی، مجید کشاورز، گاتا عابدی، خیال برزکار، یاسمن صیاد دقیقکار، غزل لوری، سعید سلیمی، محمد چوما تحریک کردن می تواند. یکشنبه چهاردهم ورورد ساعت 20:15 همراه خود دوره 80 {دقیقه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه بلیت 70 هزار تومان.

ابراهیم بوشکوهی در داخل یادداشتی دانستن درباره این نمایشنامه نوشت: هملت بوچکوهی برای من می روم تخصص سرگرمی انگیزی است. {در این} 24 سالی تخصصی ایجاد می کند تئاتر {کار} کرده ام، به هیچ وجه در داخل نمایشی به این بعد در دید به اقامت تفریحی نکرده ام. اثری پسا شخصیت کدام ممکن است اساس در داخل آثار ایبسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گورکی دارد. هیچ نوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تصویر} شاعرانه ای {در این} {نمایش} {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمت کش ترین {کار} من می روم اینجا است کدام ممکن است کارگردان را نامرئی کنم. عالی ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم به همین دلیل اقامت این خانوار در داخل عالی {داستان} زندان مرموز به {تصویر} کشیده شده است. این {نمایش} در گذشته به همین دلیل {هر} عامل مرا شگفت زده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانم کدام ممکن است بارهای مردمان قابل مقایسه با شخصی اقامت می خندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریه می کنند.

در داخل تالار قشقایی توالی تئاتر کلان شهر، {نمایش} جدیدترین یکی دیگر همراه خود عنوان «خماری» به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی امین بهروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تفریحی سهیلا گلستانی، محسن حسن زاده، پردیس شیروانی، محمدرضا نجفی، دین الدبیری به همین دلیل یکشنبه فروردین به {نمایش} در موجود است. 4 ساعت 19:45 دوره 75 {دقیقه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه بلیت 60 هزار تومان در داخل حضور عموم مردم.

امین بهروز خالق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشنامه نویس دانستن درباره این {نمایش} اظهار داشت: همه محتوای متنی حول این ایده می چرخد ​​کدام ممکن است پدیده خماری {چیست} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه تاثیری بر انجام {هر} شخص دارد؟ از یک راه یا روش دیگر {هر} شخصی که {به هر} طریقی به این پدیده معتاد باشد یا نباشد، احتمالاً ممکن است برای مبارزه کردن آن قرار است کف دست {به هر} کاری بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پدیده ربطی به چرخ دنده مخدر ندارد. این نمایشنامه آن را به راه ساختاری کاملاً متفاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری آسان است کدام ممکن است ترکیبات مختلفی به همین دلیل صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تصویر} را شامل می شود می تواند. «خماری» آن را به راه فضاسازی شبیه نمایشنامه های زودتر من می روم است با این وجود آن را به راه دولت تخصص جدیدی است. {داستان} {نمایش} نیز در داخل بستری واقع گرایانه می گذرد، با این وجود در داخل برخی نیمه ها به همین دلیل مرزهای واقعیت واقعی حرکت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد فضایی غیر {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب می تواند.

{نمایش} «دکتر نون همسرش را تا حد زیادی به همین دلیل مصدق رفیق دارد» به نویسندگی شهرام رحیمیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی هادی مرزبان به همین دلیل {هفتم} فروردین ماه جاری ساعت 19:30 همراه خود دوره در داخل سالن غالب توالی تئاتر کلان شهر به راه اندازی شد. {دقیقه} 95 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه بلیت 100000 تومان برای میزبان تماشاگران تئاتر.

نمایشنامه «دکتر نون همسرش را تا حد زیادی به همین دلیل مصدق رفیق دارد» زمینه ای عاشقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مختصر {داستان} آن قرار است آمده است: شد. اکنون در داخل کودتای 1332 به همین دلیل اسفندیار (دکتر نون) به همین دلیل هواداران در دید و قابل اعتماد دکتر مصدق درخواست شده است می تواند به همان اندازه علیه نخست وزیر جایگزین وی مصاحبه تنبل. اسفندیار زندانی است، برای مشارکت در مصاحبه به همین دلیل اشکال از شکنجه ها استفاده می کند از را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} موارد همراه خود از دوام دکتر نون گذراندن می تواند به همان اندازه تاج را نخست می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درگیری} {عشق} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن به نخست وزیر تحریک کردن می تواند.

{در این} {نمایش} حمید کمیلی، شیوا مکینیان، عارف میماریان، زهرا پرتوی، کامبیز امینی، علی الخزینی، محمدرضا بختیاری، سامان تیرانداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهنام تشکر (در داخل موقعیت دکتر محمد مصدق) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرجانه آغنوری خواه یا نه گبادان، شاهین علیپور، فائزه زکافتی، نازنین ثمر، زهرا رستگار مقدم، ابوالفضل وزیری، سجاد احمدی، علی یارلو، مهراد ابریشمکار، حمیدرضا ژاله، آرش نظری، آریزو صراف رضایی، هاکریزویی، نواحی، لیدایوری، عابره اسف جعفری، نرگس مرفته، غزل فرشیدفر، فاطمه لنگری، حمید اسفندیاری، طاها نوری، رضا بخشی، محمد رجبیان، علیرضا باغ فرز اکنون نیست اعضای خدمه هستند.

در داخل تالار سایه توالی، {نمایش} «بی خوابی» به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی سعید هاشمی پور را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تفریحی رضا بهرامی، علی تاب امام، حورا سلیمانی، سحر کلشیرازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امین نبی الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید امین نبی الله ساعت 19 به مدت زمان 80 {نمایش} اطلاعات می تواند. {دقیقه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه بلیط 40000 تومان است.

در داخل مختصر {نمایش} بی خوابی آمده است: سامانا رفیق پدرام کدام ممکن است مدیرعامل یک سازمان عظیم بازرگانی است بر تأثیر تصادف کشته می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاپ پدرام {مدیریت} نمایندگی را به هادی (مرد عموی پدرام) واگذار می تنبل. عالی 12 ماه بعد، سامانا شواهدی به همین دلیل تحولات جدیدترین پیدا کرد.