همکاری هلال احمر همراه خود نمایندگی های اطلاعات بنیان برای تأمین درمانبه گزارش ایمنا، پیرحسین کولیوند همراه خود تحسین به دلیل ارائه دهندگان گروه تدارکات پزشکی در داخل واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out واکسن کرونا در داخل 12 ماه قبلی، اظهار داشت: اقدامات جهادی باند هلال احمر در داخل زمینه واردات واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین درمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت مختلف پزشکی در تمام طول سال فینال فاصله میوه ها اپیدمی کرونا در داخل ایران، {مدیران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعنامه گیران نظام تحمل محافظت {نبودند}.

وی به مانترا امسال که شیفته مقام معظم مدیریت «تأمین، اطلاعات سازندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان» نوشته شده آگاه باشید ویژه ای داشت. وی تاکید کرد: نمایندگی‌های دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین از کیت پزشکی باند هلال احمر می‌توانند همراه خود بهبود ورزش‌های تحقیقاتی بر ایده بالقوه اطلاعات بنیان افراد ملت».

منبع مفید: مهر