ورزش دمو اولیه اتوبوس {برقی} تبریز همین الان به همین دلیل همین الانبه گزارش خبرنگار ایمنا، یعقوب هوشیار نزدیک به انعقاد تفاهم نامه برای تامین 900 سیستم اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی تبریز اظهار داشت: عملکرد مقدماتی این تفاهم نامه تامین 900 سیستم اتوبوس شهر می خواست شهرداری تبریز برای ارتقای کیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی است. انواع ناوگان حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل پایه در داخل تبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه.

وی همراه خود مقوله ای اینکه تامین این اتوبوس ها در داخل 12 ماه بلند مدت مشارکت در می تواند، شکسته نشده داد: بر مقدمه مفاد این تفاهم نامه مقرر شده است کدام ممکن است این 900 سیستم اتوبوس در داخل 12 ماه بلند مدت شیفته گروه بهمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی خودروسازی آسنا تامین شود.

شهردار تبریز خاطرنشان کرد: اتوبوس های می خواست همسو با استانداردهای در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری همراه خود تایید فنی نمایندگی واحد اتوبوسرانی تبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریداری شده مجوزهای حرفه ای می خواست تامین می تواند.

وی همراه خود تاکید بر ورزش آزمایشی نخستین اتوبوس {برقی} تبریز به همین دلیل همین الان، اظهار داشت: در داخل بخش اول فوری پس به همین دلیل امضای این تفاهم نامه، قرارداد {خرید} 100 اتوبوس به اندازه 12 متر بین اتوبوس تبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه منعقد شد. نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیه نمایندگی اتوبوسرانی {برقی}. ورزش آزمایشی اتوبوس به همین دلیل خودتان در برابر این برج ساعت راه اندازی کنید.

هوشیار شکسته نشده داد: همراه خود مشکل نمایندگی واحد اتوبوسرانی شهرداری تبریز، اتوبوس {برقی} کف دست ساز تأمین نمایندگی سرعت بالا به مدت زمان 5 روز به صورت آزمایشی مورد استفاده از قرار خواهد گرفت.

وی نزدیک به {اهمیت} بهبود ناوگان اتوبوسرانی تبریز اظهار داشت: بهبود ناوگان اتوبوسرانی یکی در همه {اهداف} مهم {مدیریت} کلان شهر اخیر تبریز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {امیدوارم} راهی که در آن اندازی آزمایشی اتوبوس {برقی} منجر شود. برای دستیابی ما. کلان شهر به حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل پاک کف دست می یابد.”