وزارت امور خارجه سو آرزو به به فرستاده قطر در داخل ایران را تکذیب کردبه گزارش ایمنا، روابط عادی وزارت امور خارجه همراه خود تخلیه اطلاعیه‌ای برخی گزارش ها آشکار شده مبنی بر سو آرزو به به فرستاده پیشرفته ترین و پیشرفته ترین قطر در داخل ایران را تکذیب کرد.

{در این} اطلاعیه به دلیل رسانه‌ها درخواست شده است شده است در داخل نقل گزارش ها دقت اجباری را داشته باشند.