وزیر ملت: برخورد همراه خود عاملان ورزشگاه مشهدبه گزارش ایمنا و به نقل به همین دلیل پایگاه {اطلاع رسانی} وزارت ملت، احمد وحیدی ذکر شد: اتفاقات رخ اطلاعات در داخل ورزشی {فوتبال} ایران و لبنان کدام ممکن است روز سه شنبه در داخل مشهد برگزار شد، همراه خود عاملان تخلف به صورت انتقادی بررسی اجمالی شد. در داخل همین راستا همراه خود افرادی که شیرینی این پیروزی و حضور ایران در داخل جام جهان را برای افراد ایران تلخ کردند نیز قاطعانه برخورد خواهد بود.