و هزینه پول نقد به دلیل پارسی به همان اندازه در این زمان 7 فروردین 1401به گزارش خبرنگار ایمنا، هزینه پول نقد در گذشته به دلیل پیشنهادات در این زمان به رئوس مطالب {زیر} است:

1. خوب ارزش پول نقد 50 وایتدا 637.900 ریال بود.

2. هزینه پول نقد سفید 100 به 1،000،000 و 255 هزار و 800 ریال رسید.

3. خوب ارزش پول نقد 150 وایتدا 1،000،000 و 873 هزار و 700 ریال بود.

4. هزینه پول نقد 200 دلاری به 2491.600 ریال رسید.

5. پول نقد 250 سوتی 3109500 ریال است.

6. خوب ارزش پول نقد 300 پول نقد 3727400 ریال بود.

7. خوب ارزش پول نقد 400 و 4963200 ریال {بوده است}.

8. پول خارجی 500 سوت 6199000 ریال {بوده است}.

9. هزینه {هر} خوب و دنج فارسی 12378000 ریال بود.

10. هزینه پول خارجی فارسی 1.5 خوب و دنج 18539000 ریال بود.

11. هزینه پول خارجی فارسی 2 خوب و دنج به 24736000 ریال رسید.