و هزینه پول نقد به دلیل پارسی در لحظه 4 فروردین 1401به گزارش خبرنگار ایمنا، هزینه پول نقد در گذشته به دلیل پیشنهادات در لحظه به رئوس مطالب {زیر} است:

1. قطعا ارزش آن را دارد پول نقد سفید 50 634550 ریال بود.

2. 100 پول نقد سفید نیز 1،000،000 و 249 هزار و 100 ریال است.

3. قطعا ارزش آن را دارد پول نقد 150 وایتدا 1863.650 ریال بود.

4. هزینه پول نقد 200 دلاری به 2478.200 ریال رسید.

5. قطعا ارزش آن را دارد 250 سات 3092.750 ریال بود.

6. دسته با لباس شنا همراه باشید 300 مبلغ 3707300 ریال {بوده است}.

7. قطعا ارزش آن را دارد پول نقد سفید 400 4936.400 ریال {بوده است}.

8. قطعا ارزش آن را دارد پول نقد 500 مبلغ 6165500 ریال بود.

9. هزینه {هر} خوب و دنج فارسی 12311000 ریال بود.

10. هزینه پول خارجی فارسی 1.5 خوب و دنج 18.438.500 ریال بود.

11. هزینه پول خارجی فارسی 2 خوب و دنج به 24602 هزار ریال رسید.