و هزینه پول نقد به همین دلیل پارسی همین الان 6 فروردین 1401به گزارش خبرنگار ایمنا، هزینه پول نقد به همان اندازه نوک پیشنهادات همین الان به رئوس مطالب {زیر} است:

1. 50 عرف همراه خود قیمت توسعه 0.5 شانس به 648550 ریال رسید.

2. 100 پول نقد همراه خود توسعه 0.5 درصدی به 1277100 ریال رسید.

3. پول خارجی 150 پول نقد همراه خود 0.5 شانس توسعه به 1،000،000 و 905 هزار و 650 ریال رسید.

4. پول خارجی متشکل به همین دلیل 200 پول خارجی همراه خود توسعه 0.5 درصدی به 2534.200 ریال رسید.

5. پول خارجی 250 همراه خود 0.5 شانس توسعه به 3162.750 ریال رسید.

6. پول خارجی 300 پول خارجی همراه خود 0.5 شانس توسعه به 3791300 ریال رسید.

7. قطعا ارزش آن را دارد پول خارجی 400 همراه خود توسعه 0.5 درصدی به پنج,048,400 ریال رسید.

8. پول خارجی 500 همراه خود توسعه 0.5 درصدی به 6305500 ریال رسید.

9. پول خارجی منصفانه خوب و دنج فارسی همراه خود توسعه 0.5 درصدی به مبلغ 12591000 ریال رسید.

10. هزینه پول خارجی فارسی 1.5 خوب و دنج همراه خود توسعه 0.5 درصدی به 18.858500 ریال رسید.

11. انواع پول نقد 2 گرمی فارسی همراه خود توسعه 0.5 درصدی به 25162000 ریال رسید.