{پاسخ} سخنگوی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به اتحاد ایران همراه خود آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگلیس} در داخل جام جهان 2022 + {عکس}


به گزارش خبرنگار ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین همراه خود تخلیه توئیتی به هم تیمی ایران همراه خود آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگلیس} در داخل جام جهان 2022 قطر {پاسخ} داد.

در داخل {زیر} می توانید این توییت را تبصره کنید:

واکنش سخنگوی دولت به اتحاد ایران با آمریکا و انگلیس در جام جهانی 2022 + عکس