پایگاه های فعال اهدای خون در منطقه اصفهان در روز اربعینفرشته آرامش در گفت و گو با خبرنگار ایمنا به ذخیره خون 6.1 روزه منطقه اصفهان اشاره کرد و گفت: ذخیره گروه خونی O منفی در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد، ذخیره خونی O مثبت نیز به پنج روز کاهش یافته و همچنان ادامه دارد. در شرایط نارنجی ادامه دارد

وی با اشاره به فعال بودن مراکز اهدای خون در اربعین ادامه داد: خونگیری خواجو از ساعت 8 الی 13:30، خونگیری خمینی شهر در خیابان امام شمالی از ساعت 8:00 الی 12:30 و خونگیری کوشان از ساعت 8:00 الی 12:30 روز شنبه. بیست و ششم مهرماه_ اهداکنندگان خون پذیرفته می شوند. .