پنجمین حضور متوالی مسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رونالدو در داخل جام بین المللیبه گزارش ایمنا، مسابقه {انتخابی} جام بین المللی جهان در داخل جاری پیگیری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا به امروز چهره 27 کارکنان حاضر {در این} مسابقه کدام ممکن است به میزبانی اینترنتی قطر برگزار می تواند باشد مورد نظر است.

پس به دلیل در اطراف مقدماتی در داخل آمریکای جنوبی، آرژانتین در داخل {مسابقه} مقدماتی جام بین المللی پیروز شد به همان اندازه لیونل مسی ستاره {فوتبال} جهان می خواهند پنجمین حضور در داخل جام بین المللی باشد یا نباشد.

عصر قبلی پرتغال به دلیل سد مقدونیه شمالی تحویل داد به همان اندازه رونالدو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسی ادای احترام به جام بین المللی را تخصص کنند.

رونالدو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسی در داخل 12 ماه 2006 شاهد اولیه حضور شخصی در داخل جام بین المللی بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حضور در داخل 12 ماه های 2010، 2014 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2018 نیز تکرار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام بین المللی 2022 قطر پنجمین حضور این 2 ستاره بین المللی خواهد بود، احتمالا.

منبع مفید: فارس