پولیپ های سوراخ بینی {چیست}؟ + {علائم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان}پولیپ سوراخ بینی خوب {بیماری} شایع است کدام ممکن است همراه خود هر دو با بیرون واکنش آلرژیک سوراخ بینی اتفاق می افتد کدام ممکن است توده های مخاطی هستند کدام ممکن است به دلیل سینوس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخاط سوراخ بینی به عنوان یک نتیجه حساسیت راه اندازی می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل پیشرفت به درون سوراخ بینی می رسند. پولیپ سوراخ بینی معمولا تومورهای کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش خیمی هستند تخصصی ایجاد می کند غشای مخاطی هر دو احساس پوششی پیشرفت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجرای سوراخ بینی را مسدود می کنند.

چه یک چیز باعث آدنوئید می تواند؟

روزی کدام ممکن است مخاط سوراخ بینی مسئله ساز می تواند، پولیپ سوراخ بینی به نظر می رسد می تواند، مخاط سوراخ بینی برای محافظت درون سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینوس ها نیاز به {مرطوب} باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل طرفی هوای تنفسی را {مرطوب} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدعفونی می تنبل. وقتی ، {عفونت} هر دو واکنش آلرژیک دارید، مخاط صورتی، خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متورم می تواند. اگر این اتفاق برای مدت زمان بسیار طولانی رخ دهد، تهدید راه اندازی پولیپ سوراخ بینی افزایش خواهد یافت. مسائل یکی دیگر قابل مقایسه با {عفونت} های مداوم سینوسی، آسم برونش، فیبروز کیستیک، حساسیت به NSAID ها قابل مقایسه با ایبوپروفن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسپرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سندرم چرگ استراوس ممکن است علاوه بر این باعث آدنوئید شوند. سابقه خانوادگی پولیپ سوراخ بینی نیز عملکرد مهمی در داخل بهبود تهدید ابتلا به این {بیماری} دارد.

{علائم} آدنوئید {چیست}؟

آیا بسیاری از پولیپ های سوراخ بینی خوش خیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون {درد} هستند، به همین دلیل ممکن است علاوه بر این به همان اندازه روزی کدام ممکن است مجرای سوراخ بینی مسدود نشود متوجه ممکن است نشوید. هنگامی کدام ممکن است تومور به اندازه گیری ای عظیم باشد یا نباشد کدام ممکن است مجرای سوراخ بینی را مسدود تنبل، علائمی قابل مقایسه با گرفتگی از حداکثر سوراخ بینی، آبریزش سوراخ بینی، به مقیاس عقب حس بویایی، تنفسی دهانی، استرس روی صورت هر دو {پیشانی}، تنفس بلند شبانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آپنه خواب به نظر می رسد می تواند. در داخل مواردی کدام ممکن است پولیپ سوراخ بینی از حداکثر می تواند، {عفونت} مداوم سینوسی نیز به نظر می رسد می تواند تخصصی ایجاد می کند آن قرار است زمان سردردهای سینوسی مداوم افزایش خواهد یافت.

چه کسانی اصولاً به آدنوئید اذیت هستند؟

پولیپ سوراخ بینی در داخل اشخاص حقیقی بالای 40 12 ماه شایع تر است. {نتایج} تحقیق نیز تأیید شد آن خانمها اصولاً به دلیل پسران به این {بیماری} اذیت می شوند. جوانان رنج بردن از {بیماری} هایی قابل مقایسه با سینوزیت مداوم، آسم برونش، مسائل تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً کشف نشده ابتلا به پولیپ سوراخ بینی هستند.

چگونه می توانید می توان آدنوئید را تجزیه و تحلیل داد؟

پولیپ سوراخ بینی همراه خود معاینه علمی به سادگی قابل تجزیه و تحلیل است. برخی اشخاص حقیقی به ناقص تصور می کنند به عنوان یک نتیجه تورم پنجه های زیرین سوراخ بینی پولیپ دارند که فقط در موردً نتیجه در انسداد مجاری تنفسی می تواند، با این وجود همراه خود معاینه مطمئن می تواند کدام ممکن است شخص پولیپ سوراخ بینی ندارد.

پولیپ سوراخ بینی چگونه می توانید {درمان} می تواند؟

آیا بسیاری از اسناد الگو {درمان} پولیپ سوراخ بینی را همراه خود کپسول ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهای تجویز شده تحریک کردن می کنند. بهره مندی از برخی داروهای تجویز شده در واقع می تواند عواقب پولیپ سوراخ بینی قابل مقایسه با تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبریزش سوراخ بینی را به مقیاس عقب دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علاوه بر این عواقب ممکن است را به مقیاس عقب دهد. علاوه بر این این، اسناد ممکن است علاوه بر این اسپری هایی قابل مقایسه با فلوتیکازون، بودزوناید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مومتازون را برای مبتلایان تجویز کنند. بعد از همه بهره مندی از بیشتر اینها اسپری ها تنها واقعی خوب بهترین راه رفع غیر دائمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن ممکن است احتمالاً {علائم} پولیپ سوراخ بینی را معکوس می تنبل. در داخل اسبابک ها از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسداد سوراخ بینی به عنوان یک نتیجه آدنوئید، این یک ضرورت است ناخوشایند تحمل درمان جراحی تخلیه پولیپ قرار گیرد. روش جراحی آندوسکوپی به دلیل ابزارهای {باریک} برای برداشتن آدنوئیدها برای برداشتن پولیپ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر انسدادهای مسدود کننده سینوس ها استفاده می کند از. این روش جراحی معمولاً به صورت سرپایی مشارکت در می تواند کدام ممکن است شستشوی سوراخ بینی همراه خود آب نمک باعث تسریع الگو بهتر شدن پس به دلیل روش جراحی می تواند. عمل جراحی پولیپ سوراخ بینی ممکن است علاوه بر این باعث خونریزی سوراخ بینی هر دو {عفونت} شود، اما چه زمانی روش جراحی {زیر} تذکر ارائه دهنده خدمات بهداشتی متخصص {درمان} شود، تهدید این مسائل اساساً است واقعاً گاز می گیرد. احتمالات عود آدنوم پس به دلیل روش جراحی ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} ضد حساسیت در واقع می تواند به تاخیر در داخل به نظر می رسد تومور هر دو به مقیاس عقب پیشرفت آن قرار است پشتیبانی تنبل.

چگونه می توانید می توان تهدید راه اندازی پولیپ سوراخ بینی را به مقیاس عقب داد؟

متخصصان می گویند می توان اقدامات ویژه ای برای به مقیاس عقب تهدید ابتلا به پولیپ سوراخ بینی مشارکت در داد. به عنوان تصویر، مدیریت واکنش آلرژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسم برونش همراه خود پیروی به دلیل کارآمد های ارائه دهنده خدمات بهداشتی قابل توجه مهم خواهد بود. به همان اندازه حد فرصت به دلیل چرخ دنده محرک قابل مقایسه با آلرژن ها، سیگار، بخارات شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرات کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار . محل اقامت را {مرطوب} حفظ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل پاک کننده های سوراخ بینی بیشترین استفاده را ببرید.