پیدا می کند محموله سیگار قاچاق در داخل شهرستان لردگان به گزارش خبرنگار ایمنا، سرهنگ علی تابش شخص در این زمان- سه‌شنبه {ششم} اردیبهشت- همراه خود گفتن این خبر، اظهار کرد: مأموران انتظامی در داخل اجرای ساختار مبارزه کردن قاچاق محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس، هنگام مدیریت خودروهای عبوری در داخل محورهای مواصلاتی به حداقل یک سیستم خودروی سمند (شوتی) نامشخص شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خودرو} را جهت بررسی اجمالی تا حد زیادی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در داخل بررسی کردن به همین دلیل {خودرو} سمند، ۳۱۷ هزار نخ سیگار قاچاق پیدا می کند کردند کدام ممکن است خوب ارزش ریالی محموله پیدا شده است بنا بر ایده متخصصان مربوطه فقط در موردً 300 میلیون تومان برآورد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان، اضافه کرد: مأموران {در این} اتصال یک امکان متهم دستگیر کردند کدام ممکن است متهم دستگیر شده به در کنار {پرونده} جهت سیر سطوح رسمی به مراجع قضائی راه اندازی شد شد.

سرهنگ تابش شخص، خاطرنشان کرد: اجرای ساختار‌های مبارزه کردن قاچاق محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس، مطمئناً یکی راهبردهای عملیاتی پلیس در داخل پیشبرد {اهداف} مأموریتی نیروی انتظامی در داخل جهت توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی سیستم اقتصادی ملت محسوب می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری تمام نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز‌ها همراه خود نیروی انتظامی مورد نیاز است.