پیشتازی گروه پالایشی در داخل بورسبه گزارش خبرنگار ایمنا، گروه پالایشی درست در این لحظه مدیریت توسعه {بازار} را به عهده گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً بیشترین میزان {تأثیر} خوش بینانه بر روی شاخص کل شما را داشتند.

پالایش یکم توسعه ۱.۶ شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارا یکم به کاهش ۰.۶ درصدی را تخصص کردند.

اساساً بیشترین نمادهای تأثیرگذار خوش بینانه خارج از آن بورس درست در این لحظه به آماده سازی شپنا، رمپنا، شبندر، پارسان، وبصادر، شبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتران بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادهای فلز، وتجارت، وبصادر، کگل، وبملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شستا اساساً بیشترین {تأثیر} مخرب را بر {بازار} درست در این لحظه داشتند با این وجود در داخل مجموع بار تأثیر خوش بینانه تا حد زیادی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه در توسعه شاخص کل شما شد.

بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل شما {بازار} بورس تهران همراه خود توسعه شش هزار ۲۳۷ واحدی به درجه 1،000،000 ۵۲۹ هزار ۷۰۸ واحد رسید، شاخص کل شما هم بار همراه خود توسعه سه هزار ۳۶۷ واحدی در داخل درجه ۴۲۲ هزار ۴۷۷ واحد قرار گرفت، شاخص کل شما {بازار} توسعه ۰.۴۱ درصدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص هم‎بار توسعه ۰.۸۰ درصدی را تخصص کردند.

انواع نمادهای خوش بینانه {بازار} بورس: ۲۴۹

انواع نمادهای مخرب {بازار} بورس: ۱۱۶

فرابورس ایران

شاخص کل شما فرابورس همراه خود افت ۱۹ واحدی به درجه ۲۰ هزار ۹۱۹ واحد رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به دیروز به کاهش ۰.۰۹ درصدی تخصص کرد.

انواع نمادهای خوش بینانه {بازار} فرابورس: ۱۵۵

انواع نمادهای مخرب {بازار} فرابورس: ۸۰

خوب ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار پیشنهادات

خوب ارزش پیشنهادات: {بازار} بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس به آماده سازی ۵۶ هزار ۲۰۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ هزار ۵۶۲ میلیارد ریال بود.

مقدار پیشنهادات: {بازار} بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس به آماده سازی هشت میلیارد ۳۹۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 میلیارد ۳۷۳ میلیون برگه سهم بود.

اساساً بیشترین خوب ارزش تخفیف

  1. کمند
  2. پالایش
  3. شپنا
  4. شتران
  5. خگستر

اساساً بیشترین مقدار تخفیف

  1. کمند
  2. خگستر
  3. خساپا
  4. {خودرو}
  5. شستا

وضعیت امور تکنیکالی شاخص کل شما

حمایت: 1،000،000 ۵۰۰ هزار واحد

از دوام: 1،000،000 ۵۵۰ هزار واحد.

پیشگویی کردن: {حرکت} به همان اندازه محدوده 1،000،000 ۵۵۰ هزار واحدی.

بسیار مهم ترین‌های {بازار}

اقبال ۴۸ میلیاردی حقیقی‌ها به {سهام} «پارسیان»

در داخل بورس درست در این لحظه حقیقی‌ها حدود ۳۰ میلیارد تومان وارد {بازار} {سهام} کردند. خوب ارزش کل شما پیشنهادات دانش 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹۰ میلیارد تومان بود، اشخاص حقیقی حقیقی ۸۵ شانس مخصوصاً 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۰ میلیارد تومان {سهام} خریدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مازاد} خریدشان منصفانه شانس به دلیل کل شما پیشنهادات شد.

اساساً بیشترین وارد شدن پول نقد حقیقی به بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس در داخل سه گروه «پوشش بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق بازنشستگی»، «فرآورده‌های نفتی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «چرخ دنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا دارویی» رقم خورد {در حالی که} برآیند پیشنهادات گروه‌های «فلزات ابتدایی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «موقعیت گرفتن‌ها» به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

سه تصویر پارسیان، شپنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکشتی لقب اساساً بیشترین بهبود {سهام} حقیقی را به شخصی اختصاص دادند، آگاه باشید حقوقی‌ها نیز تا حد زیادی به فملی، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید وتجارت معطوف بود. تصرف حقیقی در داخل ترکیبی سهامداری نمایندگی پوشش بیمه پارسیان قابل مقایسه با ۴۸ میلیارد تومان بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سوی اکنون نیست سهامداران حقوقی سراسری صنایع مس ایران همراه خود شیوع ۳۵ میلیارد تومانی ابتکار حرکت را در داخل بازو گرفتند. درست در این لحظه بهبود {سهام} حقیقی‌ها در داخل ۶۹ تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود {سهام} حقوقی‌ها در داخل ۷۳ تصویر به بیش به دلیل منصفانه میلیارد تومان رسید کدام ممکن است مخلوط تنظیم تصرف دسته اول ۲۸۰ میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم تصرف دسته دوم ۲۴۰ میلیارد تومان بود.

گزارش انجام کحافظ در داخل فروردین ماه

معمولی تأمین شرکت کردن 12 ماه‌های ۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰، به آماده سازی ۳۶۲,۵۴۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۸,۷۵۳ متر {مربع} کاشی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین فروردین ماه 12 ماه جاری ۴۷۱,۳۷۴ مترمربع گزارش شده است. تخلیه {در این} ماه ۲۶۷,۸۷۶ متر {مربع} گزارش شد. تخلیه اسفند 12 ماه قبلی، ۳۵۴,۷۵۳ متر {مربع} بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {متوسط} تخلیه 12 ماه قبلی، ۳۷۶,۳۲۲ مترمربع گزارش شد.

تخلیه شرکت کردن فروردین 12 ماه جاری، ۳۶ میلیارد تومان گزارش شده است. {متوسط} تخلیه 12 ماه قبلی ۳۸ میلیارد تومان در هر سی روز {بوده است} هزینه تخلیه در داخل فروردین 12 ماه جاری، ۱,۳۵۰ هزار ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولی در داخل 12 ماه قبلی ۹۹۵ هزار ریال گزارش شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً بیشترین هزینه در داخل اسفند 12 ماه قبلی ۱,۶۱۹ هزار ریال به گزارش رسیده است.

انجام ارفع در داخل زمستان

آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلز ارفع در داخل سه ماه زمستان ۳۲ تومان به ازای {هر} سهم درآمد ساخته است. سهم در داخل فصل بهار ۳۹، فصل تابستان ۷۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاییز} ۲۴ تومان درآمد گزارش کرده بود. بدین آماده سازی در داخل مجموع 12 ماه پولی ۱۴۰۰، به ۱۶۸ تومان درآمد رسیده است. درآمد 12 ماه زودتر سهم ۲۱۶ تومان {بوده است}.

در داخل زمستان تخلیه ۳،۰۸۴ میلیارد تومان، {حاشیه} درآمد هشت شانس، درآمد عملیاتی ۳۲۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد خالص ۳۸۳ میلیاردی را داشته است. تخلیه ۴۶ شانس توسعه فصلی داشته است. {حاشیه} بیشترین استفاده را ببرید فصول زودتر به دلیل ابتدای 12 ماه ۹۹ به همان اندازه فصل تابستان ۱۴۰۰ به طور معمولی ۳۲ شانس {بوده است}. با این وجود در داخل 2 فصل جدیدترین {خرید} آهن اسفنجی کار کردن مهم به کاهش {حاشیه} درآمد {بوده است}.

توضیحات به کاهش سودآوری شرکت کردن کل شما 12 ماه ۱۴۰۰ را می‌توان به رئوس مطالب {زیر} برشمرد: به کاهش ۱۵ درصدی {مقدار} تأمین کدام ممکن است قابل انتساب به برداشتن سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف ۴۸ روزه جاده تأمین به جهت اجرای ماموریت بهبود قابلیت، بهبود ۸۴ درصدی هزینه گندله در دوره 12 ماه ۱۴۰۰ نسبت به فاصله‌ی زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود سه برابری هزینه {هر} متر {مربع} سوخت (هفت شانس بهای تمام شده آهن اسفنجی را هزینه سوخت تشکیل می‌دهد). این چیزها همین ماده سبب افت سودآوری این فولادساز در داخل 12 ماه قبلی شده است.

بعد {بازار} در دسترس بودن پولی جمعی به 1 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۵ میلیارد ریال رسید

عارف علی‌قلی‌پور سرپرست نهادهای پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری فرابورس ایران همراه خود تشریح وضعیت امور بعد {بازار} در دسترس بودن پولی جمعی فرابورس به دلیل توسعه نیرومند این {بازار} در داخل 12 ماه ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید {رسیدن} آن قرار است به 1 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۵ میلیارد ریال خبر داد.

علیقلی‌پور همراه خود ادعا اینکه ۱۵۲ تقاضا صدور مجوز سکوی در دسترس بودن پولی جمعی در داخل فرابورس گزارش شده است، کسب اطلاعات در مورد وضعیت امور این تقاضا‌ها عنوان کرد: به دلیل میان ۲۰ درخواستی کدام ممکن است موافقت اصولی بدست آمده کرده‌اند، ۱۲ سکو سودآور به بدست آمده مجوز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 سکو نیز در داخل جاری پایان دادن مستندات هستند.

تهیه‌های روز چهارشنبه بورس محصولات به شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه موکول شد

یعقوبی، سرپرست عملیات {بازار} بورس کالای ایران اظهار داشت: پس به دلیل ارزیابی‌های صورت گرفته تهیه کالا در داخل بورس کالای ایران کدام ممکن است طبق اطلاعیه زودتر قرار بود در داخل روز چهارشنبه هفته جاری مشارکت در شود، به شنبه بلند مدت مورخ شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه جاری موکول شد. خواهد شد تسویه پیشنهادات نیز طبق روال روال پیشنهادات بورس کالای ایران مشارکت در می‌شود.

نخستین صندوق سرمایه‌گذاری همراه خود پشتوانه شمش طلا راه اندازی می‌شود

معاون وزیر صمت به دلیل امضای قرارداد راه اندازی خزانه‌{داری} شمش طلا برای تخلیه اوراق سپرده در داخل بورس محصولات در داخل روزهای بلند مدت خبر داد.

جعفری افزود: ایمیدرو همراه خود همکاری موسسه مالی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بورس محصولات ساختار ساختمان نخستین صندوق سرمایه‌گذاری همراه خود پشتوانه شمش طلا را در داخل ملت دولت می‌تدریجی.رئیس هیأت کار کردن ایمیدرو افزود: همراه خود راه اندازی خزانه‌{داری} در داخل موسسه مالی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفظ شمش تولیدی طلای زرشوران در داخل آن قرار است، به ازای شمش‌های حفظ شده، اوراق سپرده طلا در داخل ابعاد‌های نوزاد (مثلاً یکصد سوت هر دو منصفانه‌{دهم} گرمی) آشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سامانه پیشنهادات بورس محصولات تهیه می‌شود.

حسن لو معاون فناوری رشد سپرده گذاری مرکزی اظهار داشت: سهامدار اگر در داخل سجام گزارش کرده باشد یا نباشد می‌تواند سهم شخصی را وثیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل موسسه مالی تسهیلات اخذ تدریجی. نیاز به اپلیکیشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه‌ای بانکی {در این} ماده راه اندازی شود کدام ممکن است تعدادی از موسسه مالی‌ها به این سامانه مرتبط شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید می‌رود به همان اندازه بالا فصل بهار تمام آنلاین بانکی به این سامانه مرتبط شوند.

وی شکسته نشده داد: این تخصص بر روی {سهام} دولت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۲۰۰ هزار نفر این اقدام را کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سهام} شخصی را وثیقه اخذ رهن کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۵۰ الی ۷۰ شانس خوب ارزش سهم شخصی را تسهیلات بگیرد. بعد از همه این فرصت در داخل اپلیکیشن موسسه مالی سراسری اضافه کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بخواهید مراجعه حضوری ندارد. سهم وثیقه شده به همان اندازه زمان تسویه، آزاد شدنی نبوده با این وجود فرصت تعویض شدن آن قرار است همراه خود سهمی اکنون نیست به جهت وثیقه را دارد.