پیشرفته ترین و پیشرفته ترین برای حمایت به دلیل ورزش های دانشجویان بازسازی شده استبه گزارش ایمنا به نقل به دلیل پایگاه {اطلاع رسانی} ریاست جمهوری، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در داخل یکپارچه نرم افزار های بازدید به استان خراسان رضوی در داخل دیدار همراه خود فعالان داده ها زیست محیطی این استان گفت: معتقدیم آنچه مقام معظم مدیریت خطاب به افراد فرمودند. وزرا انقلاب را مانترا خواستن قابل توجه ادعا می کنند.» در حقیقت اصل {کار} همه شما سیستم هاست.

رئیس جمهور بر {اهمیت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد محوری تأمین در داخل سیستم مالی ملت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: رفع معضل بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری سیستم مالی مقاومتی، استقلال مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام سراسری در داخل گرو افزایش تولید کننده است.

وی خاطرنشان کرد: 12 ماه قبلی ماده 12 ماه {حذف} آنچه مانع شدن تولید کننده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت به دلیل تأمین همراه خود همه شما چشم اندازها بود. امسال صحبت به دلیل اینجا است کدام ممکن است راه اندازی حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع معضل بیکاری در داخل گرو افزایش تولید کننده است.

رئیسی پایداری مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب {آسیب} پذیری سیستم مالی در مخالفت با شوک های خارج از کشور را در داخل گرو بهبود تأمین داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: سیستم مالی سراسری باید همیشه قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پایداری باشد یا نباشد به همان اندازه تکانه ها باعث راه اندازی واقعاً احساس بی ثباتی در داخل فعالان مقرون به صرفه نشود. توانمندی های زیادی در داخل ملت ممکن است وجود داشته باشد صورت استفاده بیشتر از {صحیح} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تاکید بر داده ها، تعداد زیادی از محدودیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل برطرف می تواند.

رئیس جمهور در داخل یکپارچه سخنان شخصی به رهنمودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا های مطرح شده به دلیل سوی افراد شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر سازمانی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین برای پیگیری مضامین مطرح شده تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به پاسخگو باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات {شرکت ها} را دیر یا زود صنوبر تدریجی. این امر بعد از همه شفاهی نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های داده ها بنیان نیاز به در داخل حرکت واقعاً احساس کنند کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین عالی است همراه خود ممکن است برخورد تدریجی.

رئیسی خواهد شد بر لزوم حمایت قابل اعتماد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی به دلیل بنگاه های داده ها بنیان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {نباید} {اجازه} داد فعالان مقرون به صرفه به طور قابل توجهی بنگاه های داده ها بنیان در داخل فریب دادن پیچیدگی های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی بیفتند. به لطف فرمایش مقام معظم مدیریت نیاز به تحولی {در این} زمینه راه اندازی شود.

رئیس جمهور فقط در مورد دگردیسی آفرین در دسترس بودن پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مردم، دگردیسی داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگردیسی تکنیک را گام اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم در داخل دسترسی به رویکرد دگردیسی آفرین عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: این دگردیسی فرآیندی نیاز به {کار} {شرکت ها} را تسهیل تدریجی. تسهیل در داخل صدور مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص فضای صحیح برای بنگاه های داده ها بنیان منصفانه الزام صحیح است کدام ممکن است {نباید} مانعی برای ورزش های داده ها بنیان باشد یا نباشد.

رئیسی بر لزوم بهره مندی از اموال بکر تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند پیگیری استاندار خراسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر استانداران {در این} خصوص شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: عالی، مشروع ترین، تمیزتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباترین بهره مندی از اموال دولتی استفاده بیشتر از مولد است. به دلیل قانون از بین بردن اموال {مازاد} برای تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از اموال {مازاد} در داخل جاده تأمین بیشترین استفاده را ببرید.

رئیس جمهور همراه خود خاص اینکه بنگاه های تولیدی داده ها بنیان اشتغال زایی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند به استقلال مقرون به صرفه ملت پشتیبانی کنند، ذکر شد: واگذاری ماموریت ها سیستم های دولتی به نمایندگی های داده ها بنیان حقی است.

رئیسی فقط در مورد ورزش های شخصی در داخل استان های مختلف به دلیل جمله خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان و استفاده از به دلیل توان نخبگان، افزود: من خواهم کرد زجر کشیده ام استان ها نخبگان زیادی {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید از هر نظر اینطور معمولاً نیست کدام ممکن است هر قسمت به ساده در داخل استان آماده سازی دانش شود. وسط.” در داخل همین خراسان رضوی بنده نخبه ای را می شناسم کدام ممکن است احتمالاً آن را به راه اجرایی، {برنامه ریزی}، آموزش و بسیاری از مضامین اکنون نیست در داخل ملت بی همتا باشد یا نباشد.

وی همراه خود خاص اینکه اگر خواهان مقدمه نمایندگی های داده ها بنیان هستیم ابتدا نیاز به فرآیندها تجدید شود، ذکر شد: همراه خود کندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکارآمدی نظام اجرایی نمی توان {اهداف} بلندی شبیه اشتغال زایی هر دو بهبود سیستم مالی داده ها بنیان را محقق کرد. به انگشت آمده است، به همین دلیل من خواهم کرد به دلیل تجدید عملیات در داخل ملت حمایت می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها نیاز به به دلیل نوآوران حمایت کنند. {مدیران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذینفعان در داخل همه شما گروه ها نیاز به فرآیندها را بررسی اجمالی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت هیچ شرایطی نسبت به این فرآیندها بی انصافی نداشته باشند.

وی همراه خود تاکید بر اینکه محور دگردیسی در داخل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین است، ذکر شد: لازمه گلوله کردن عادلانه امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها است. ما در داخل امور مالی 1401 ایده را گذاشتیم. بر همین ایده، آمایش سرزمین را سرلوحه {کار} شخصی قرار دانش ایم. در داخل صورت نقص در داخل {سند} اداره پایین نیاز به این نقص اصلاح کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {سند} باقی {نماند}. مبنای تخصیص چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص امور مالی عادلانه نیاز به {سند} کاربری اراضی باشد یا نباشد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: در داخل برخی استان‌ها شبیه خراسان رضوی پارک‌های آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تعداد زیادی وجود دارد کدام ممکن است نیاز به دارای مرکزی {در این} زمینه باشد یا نباشد به همان اندازه سازوکاری در داخل سبک {مدیریت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکاناتی راه اندازی شود کدام ممکن است بتوان آن خواهد شد را گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن عادلانه کرد. صندوق نوآوری نیاز به به دلیل نمایندگی های داده ها بنیان حمایت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فرصت در داخل 12 ماه جاری افزایش خواهد یافت.

رئیسی فقط در مورد ارتباط تنگاتنگ نمایندگی های داده ها بنیان همراه خود شهرهای تجاری، ذکر شد: همراه خود فضاسازی در داخل فرهنگ سازی های مختلف به کودکان آسیبی نمی زنیم، بعد از همه کودکان نیاز به لبه تحمل را نیز نخست ببرند.

وی همراه خود تاکید بر اینکه عملکرد پیشرفته ترین و پیشرفته ترین حمایت به دلیل ورزش های علما بر ایده اجرای منویات مقام معظم مدیریت است، افزود: با اشاره به اینکه در داخل خراسان رضوی توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان زیادی ممکن است وجود داشته باشد، {نباید} شاهد بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر {در این} زمینه باشیم. استان.» مشکلی کدام ممکن است با استفاده از سخت ورزش اشخاص حقیقی تکیه کن به داده ها قابل رفع نباشد وجود نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین حمایت های اجباری را {در این} زمینه می تواند داشته باشد.

رئیسی تاکید کرد: نیاز به نرم افزار جدیدی داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدم های محکم تری برداریم. برخلاف افرادی که به دلیل {ناامیدی} نفس می کشند، ما به قریب الوقوع بودن ملت امید زیادی {داریم}.