پیشگویی کردن هواشناسی ایران در داخل 24 ساعت بلند مدت؛ در حال حاضر بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} فروردین استبه گزارش خبرنگار در حقیقتگروه هواشناسی وضعیت امور آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای استانداری های اشاره کردن شده در داخل 24 ساعت بعد به رئوس مطالب {زیر} گفتن شد:

اصفهان: آسمان است نیمه ابری به همان اندازه نیمه ابری در کنار همراه خود غبار صبحگاهی /کمتر از دما: 30 سطح سانتیگراد / کمتر از دما: 14 ج

اردبیل: آسمان است برازنده به همان اندازه نیمه ابری در کنار همراه خود وزش باد از حداکثر / کمتر از دما: 27 سطح سانتی گراد / کمتر از دما: 10 ج

البرز: در داخل ساعاتی نیمه ابری به همان اندازه نیمه ابری باد / کمتر از دما: 27 سطح سانتی گراد / همانقدر کم دما: 12 سطح سانتی گراد

تهران: آسمان است نیمه ابری نیمه ابری در کنار همراه خود وزش باد از حداکثر به طور معمول است / کمتر از دما: 29 سطح سانتی گراد / کمتر از دما: 14 سطح سانتی گراد

شوالیه: آسمان است نیمه ابری در کنار همراه خود وزش باد / کمتر از دما: 28 سطح سانتی گراد / کمتر از دما: 8 سطح سانتی گراد

همدان: آسمان است برازنده به همان اندازه نیمه ابری در کنار همراه خود وزش باد از حداکثر / کمتر از دما: 25 سطح سانتی گراد / همانقدر کم دما: 6 ج

خراسان رضوی: آسمان است برازنده به همان اندازه کمی فقط ابری در کنار همراه خود غبار صبحگاهی / کمتر از دما: 28 سطح سانتی گراد / همانقدر کم دما: 11 ج

مازندران: آسمان است نیمه ابری همراه خود بهبود دما / کمتر از دما: 26 سطح سانتی گراد / کمتر از دما: 15 سطح سانتی گراد

گیلان: آسمان است نیمه ابری / سطح حرارت نخست: 31 سطح سانتی گراد / دمای زیرین: 14 سطح سانتی گراد

یزد: آسمان است هوا برازنده به همان اندازه کمی فقط ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفانی / کمتر از دما: 31 سطح سانتیگراد / همانقدر کم دما: 14 ج ?