پیشگویی کردن هواشناسی 24 ساعت بلند مدت در داخل اصفهان؛ در امروز 24 فروردین استبه گزارش خبرنگار در حقیقت، گروه هواشناسی ملت، وضعیت امور جوی شهرهای مذکور استان اصفهان به همان اندازه ساعت 24 ساعت بعد به رئوس مطالب {زیر} گفتن شد.

اصفهان: آسمان است کمی فقط ابری به همان اندازه نیمه ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار صبحگاهی / کمتر از دما: 29 سطح سانتیگراد / همانقدر کم دما: 12 ج

شرق اصفهان: آسمان است براق به همان اندازه نیمه ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار منطقه ای / کمتر از دما: 28 سطح سانتیگراد / همانقدر کم دما: 54 ج

نجف آباد: آسمان است براق به همان اندازه نیمه ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار منطقه ای / کمتر از دما: 29 سطح سانتیگراد / همانقدر کم دما: 12 ج

کاشان: آسمان است کمی فقط ابری به همان اندازه نیمه ابری / کمتر از دما: 34 سطح سانتیگراد / همانقدر کم دما: 14 ج

نیم اتاق: آسمان است کمی فقط ابری به همان اندازه نیمه ابری / کمتر از دما: 20 سطح سانتیگراد / همانقدر کم دما: 10 ج

اردستان: آسمان است نیمه ابری گاهی نیمه ابری / کمتر از دما: 314 سطح سانتیگراد / همانقدر کم دما: 19 ج

صورتی: آسمان است کمی فقط ابری به همان اندازه نیمه ابری / کمتر از دما: 21 سطح سانتیگراد / همانقدر کم دما: 12 ج

تبریک: آسمان است براق به همان اندازه نیمه ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار منطقه ای / کمتر از دما: 29 سطح سانتیگراد / همانقدر کم دما: 74 ج

ماه رضایت: آسمان است براق به همان اندازه نیمه ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار منطقه ای / کمتر از دما: 27 سطح سانتیگراد / همانقدر کم دما: 8 ج

ایالت آباد: آسمان است براق به همان اندازه نیمه ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار منطقه ای / کمتر از دما: 28 سطح سانتیگراد / همانقدر کم دما: 94 ج