پیشگویی کردن هواشناسی 24 ساعت بلند مدت در داخل اصفهان؛ همین الان بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هفتم} وروردن استبه گزارش خبرنگار ایمنا، اداره همه هواشناسی استان اصفهان وضعیت امور جوی شهرهای مذکور استان اصفهان طی 24 ساعت بلند مدت را به رئوس مطالب {زیر} معرفی شد.

اصفهان: آسمان است نیمه ابری، نیمه ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی وزش باد از حداکثر / کمتر از دما: 26 سطح سانتی گراد / همانقدر کم دما: 13 سطح سانتی گراد

شرق اصفهان: نیمه ابری، نیمه ابری، وزش باد از حداکثر، رگبار، رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن / کمتر از دما: 26 سطح سانتی گراد / همانقدر کم دما: 9 سطح سانتی گراد

نجف آباد: نیمه ابری نیمه ابری، در کنار همراه خود وزش باد از حداکثر، به طور معمول است رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن / دمای گرم: 26 سطح سانتی گراد / دمای زیرین: 11 سطح سانتی گراد

کاشان: نیمه ابری باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن نیمه ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی از حداکثر / کمتر از دما: 31 سطح سانتی گراد / کمتر از دما: 15 سطح سانتی گراد

نیم اتاق: نیمه ابری به همان اندازه ابری در کنار همراه خود وزش باد از حداکثر، رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تگرگ / کمتر از دما: 18 سطح سانتی گراد / همانقدر کم دما: 7 سطح سانتی گراد

اردستان: نیمه ابری نیمه ابری در کنار همراه خود وزش باد کسل کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن / کمتر از دما: 29 سطح سانتی گراد / کمتر از دما: 15 سطح سانتی گراد

صورتی: نیمه ابری به همان اندازه ابری در کنار همراه خود وزش باد از حداکثر، رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تگرگ / کمتر از دما: 17 سطح سانتی گراد / همانقدر کم دما: 6 سطح سانتی گراد

تبریک: نیمه ابری گاهی نیمه ابری وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن / کمتر از دما: 25 سطح سانتی گراد / کمتر از دما: 10 سطح سانتی گراد

ماه رضایت: نیمه ابری گاهی نیمه ابری وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن / کمتر از دما: 23 سطح سانتی گراد / همانقدر کم دما: 12 سطح سانتی گراد

ایالت آباد: نیمه ابری گاهی نیمه ابری وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن / کمتر از دما: 25 سطح سانتی گراد / کمتر از دما: 10 سطح سانتی گراد