پیشگیری به دلیل بیشتر سرطان ها در برابر این {درمان} بیشتر سرطان ها

من خواهم کرد دیروز یکی از آنها در نظر گرفته بازخورد یکی از آنها در نظر گرفته بازدیدکنندگان صفحه وب ما را در داخل {پاسخ به} ویدیوی ThinkVitality همراه خود توجه به پیشگیری به دلیل بیشتر سرطان ها خواندم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود نوشت: “من خواهم کرد آرزو می کنم تنظیم به آموزش داده شود کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر از هزینه کردن در قبوض بیمارستان، در داخل پیشگیری به دلیل {بیماری} موقعیت گرفتن کنم. من خواهم کرد می‌خواهم به طور یکنواخت اقامت‌ام را در داخل از زمینه‌ها تنظیم {دهم}، به دلیل آنچه من خواهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌ام می‌خوریم تنظیم کنم.»

را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد تنظیم کردم به مجذوب کلماتی کدام ممکن است او می رود استفاده بیشتر از می کرد … “موقعیت گرفتن” را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه نکاتی در مورد چگونگی “آنچه دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار تان می خورید” را در مقابل غالب شخصی قرار داد وقتی او می رود به “تنظیم به طور یکنواخت اقامت شخصی در داخل از زمینه ها” شناسایی شد. سادگی درخواست شده است های آنها خواهند شد همراه خود صدای بلند در داخل افکار من خواهم کرد قدرتمند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم کردم به در نظر گرفتن به کل شما گروه های مختلف کدام ممکن است هزاران و هزاران دلار آمریکا به دلیل “پشتیبانی های پولی” (کدام ممکن است در واقعیت موقعیت گرفتن هستند) برای تجزیه و تحلیل برای مکان یابی “{درمان} بیشتر سرطان ها” کدام ممکن است به دلیل در گذشته ممکن است وجود داشته باشد انباشت می کنند … را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از 80 12 ماه است کدام ممکن است {وجود داشته است}، روزی کدام ممکن است مکس گرسون توانایی غذای نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعی را برای {درمان} {هر} {بیماری} پیدا می کند کرد!!!

حالا به من خواهم کرد اطلاع دهید کدام نسبتاً تر است… یکپارچه موقعیت گرفتن هزاران و هزاران دلار آمریکا برای تجزیه و تحلیل برای {درمان} بی معنی بیشتر سرطان ها، هر دو اختصاص این پول نقد به گروه هایی کدام ممکن است است به ویژه به پیشگیری {واقعی} به دلیل کل شما {بیماری ها} همراه خود قیمت مناسب کردن اصولاً آنها خواهند شد {اهمیت} می دهند. برای افراد برای گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کردن میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} معاصر طبیعی به صورت روزانه؟ این را می توان همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد تعاونی های غذایی پشتیبانی می شود مشارکت در داد، کدام ممکن است {به طور قابل توجهی} قیمت چرخ دنده غذایی طبیعی همراه خود کیفیت بالا را برای اعضای تعاونی به مقیاس عقب می دهد! و حتی روی به کشاورزان طبیعی یارانه بدهید به همان اندازه مجبور نباشند برای کالا شخصی قیمت زیادی بپردازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید/هر دو مزارع شخصی را انتشار دهند به همان اندازه حتی چرخ دنده مغذی بیشتری نسبت به آنچه از قبل مشارکت در می دهند تأمین کنند!

ممکن است همچنین، صرفاً منحرف کردن در میان آن قرار است میلیون‌ها دلار آمریکا «یافتن درمانی کدام ممکن است به دلیل در گذشته ممکن است وجود داشته باشد»، قیمت مراقبت‌های بهداشتی را در داخل درجه سراسری به کمتر از قابل دستیابی به مقیاس عقب می‌دهد، در نتیجه اکثر مردمان مفید‌ترین زمان را خواهند داشت!! احتمالاً قیمت های مراقبت های بهداشتی حتی احتمالاً ممکن است آنقدر قیمت مناسب شود کدام ممکن است فقط بخشی به دلیل وجوه سراسری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افراد فقطً {رایگان} باشد یا نباشد، مشابه با هلند!

با توجه به آن قرار است در نظر گرفته شده کنید!… هزاران و هزاران نفر همراه خود مصرف کردن مقدار بیش از حد سبزیجات و میوه ها معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعی به صورت روزانه مفید می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید می مشابه با! به طور بدون شک، در میان این پول نقد حتی می‌تواند برای تمرین توانایی‌های باغبانی استفاده بیشتر از شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بزرگسالان در داخل محله‌های شخصی {کار} کنند به همان اندازه به خانوار‌ها پشتیبانی کنند به همان اندازه پیشرفت کنند، حیاط پشتی‌های سبزی را در داخل فضای حیاط بلااستفاده‌شان ترکیبی‌آوری کنند، و حتی ممکن است به طور اضافی حیاط پشتی‌های اجتماعی در داخل پایین‌های آیش راه اندازی کنند. کل شما در داخل محله در داخل درو کردن همراه هستند! کلوپ‌های بلوکی می‌توانند {به بخشی} پیشرفته به دلیل جنبش بازسازی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها حتی می‌توانند به سادگی کافی غذای طبیعی برای سرو ناهار مفید در داخل رستوران تریاها تنظیم کنند… پتانسیل ها بی‌بالا به احتمال زیاد خواهد بود!

{اجازه} دهید خلاقیت دارید تحمیل شود! … مال من خواهم کرد به ساده مشارکت در داد!