در داخل پینترست به اشتراک بگذارید
محققان می گویند میزان بروز تخریب ذهن به همین دلیل 12 ماه 1988 تا به امروز 13 شانس کاهش یافته است است کدام ممکن است تقریباً به طور قطع ناشی از آماده سازی بالاتر بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح در داخل آرام اقامت است. گتی ایماژ
  • عالی یادگیری جدیدترین نمایشگاه ها کدام ممکن است میزان بروز تخریب ذهن در داخل ایالات متحده آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا به همین دلیل 12 ماه 1988 به همان اندازه 2015 به میزان 13 شانس در داخل {هر} دهه گذشته کاهش یافته است است.
  • اگر الگو یکپارچه یابد، این بدان معناست کدام ممکن است به همان اندازه 12 ماه 2040، 15 میلیون نفر خیلی کمتر در داخل کشورهای پردرآمد همراه خود تخریب ذهن اقامت.
  • مشاوران می گویند این تحول احتمالاً همراه خود بهبود سواد سلامت در کنار همراه خود توجه بالاتر عناصر تهدید قابل اصلاح کردن، مشابه با فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنامه غذایی شرح داده می شود.
  • مشاوران بر خواستن اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلایان به طور معادل برای به مقیاس عقب تهدید ابتلا به تخریب ذهن همراه خود پیروی به همین دلیل عادات مفید تاکید دارند.

عالی یادگیری اخیر نمایشگاه ها کدام ممکن است احتمالات ابتلا به تخریب ذهن در کل زمان کاهش یافته است است.

این یادگیری کدام ممکن است هفته قبلی در داخل روزنامه Neurology چاپ شده شد، روندهای ایالات متحده آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا را بین 12 ماه‌های 1988 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2015 بررسی اجمالی کرد.

محققان تبصره کردند کدام ممکن است میزان بروز تخریب ذهن در داخل ربع قرن قبلی 13 شانس در داخل {هر} دهه گذشته کاهش یافته است است.

ممکن است خاطرنشان می کنند کدام ممکن است اگر این الگو یکپارچه یابد، ممکن است علاوه بر این به همان اندازه 12 ماه 2040، 15 میلیون نفر خیلی کمتر در داخل کشورهای همراه خود {درآمد} نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند 60 میلیون نفر خیلی کمتر جهان همراه خود تخریب ذهن اقامت کنند.

محققان حتی می تواند افرادی را کدام ممکن است پیش آگهی {بیماری} آلزایمر، شایع ترین شکل از تخریب ذهن، داشتند، بررسی اجمالی کردند. احتمالات ابتلا به این {بیماری} در داخل {هر} دهه گذشته 16 شانس کاهش یافته است است.

مشاوران می گویند این یافته ها سیگنال مثبتی برای بلند مدت تحقیقات تخریب ذهن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علاوه بر این نماد دهد کدام ممکن است پزشکی مد روز مسئول عناصر خطری منجر به تخریب ذهن می شوند، {کار} بهتری مشارکت در می دهد.

دکتر جیسون کرلمن، استادیار روان‌شناسی اعصاب در داخل کلمبیا، «دانش‌ها به‌ویژه دلگرم‌کننده هستند، در نتیجه این یادگیری انواع فوق‌العاده‌ای به همین دلیل اشخاص حقیقی به همین دلیل تحقیق طولی مشارکت در‌شده در داخل {مناطق} مختلف جهان را مورد بررسی اجمالی قرار داد، متعاقباً دانش‌ها به‌ویژه قابل استفاده بیشتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید {قابل اعتماد} هستند». وسط پزشکی دانشکده در داخل سیب بزرگ، به Healthline اظهار داشت.

چه یک چیز اصلاح شده است؟

توجه داشتن این نکته حیاتی است کدام ممکن است یافته های این یادگیری به این معنا نباید باشد کدام ممکن است تخریب ذهن به هیچ وجه پایه کن می تواند باشد.

دکتر نام تجاری گوردون، رئیس فاز اعصاب در داخل بیمارستان Zucker Hillside در داخل گلن اوکس، سیب بزرگ، به Healthline اظهار داشت کدام ممکن است این یادگیری بروز (احتمالات ابتلا به تخریب ذهن) را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 شیوع (شانس کل اشخاص حقیقی رنج بردن از تخریب ذهن) را مورد بررسی اجمالی قرار داد.

او می رود روشن سازی داد: «به سادگی به این علت کدام ممکن است بروز {مرتبط} همراه خود سن به مقیاس عقب می‌یابد به این به معنی نباید باشد کدام ممکن است مشکلی وجود نخواهد داشت.

«گروه در داخل جاری پیر شدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است متعدد به همین دلیل اشخاص حقیقی رنج بردن از {بیماری} وجود خواهند داشت، خواه در داخل 20 12 ماه بلند مدت 15 میلیون خیلی کمتر شود هر دو خیر. باقی مانده است هم آیا بسیاری از اشخاص حقیقی رنج بردن از {بیماری} آلزایمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر علل تخریب ذهن هستند. گوردون اظهار داشت: نمی توان اظهار داشت کدام ممکن است این خبر خوبی نباید باشد، با این وجود مشکلی هم {وجود ندارد}.

{در حالی که} اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام این یادگیری برای شخصی صحبت می کنند، نویسندگان با اشاره به دلیل پشت خاصی برای به مقیاس عقب حدس نمی زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کردند کدام ممکن است “تنظیمات زیادی در کل زمان در داخل عناصر تهدید کلیدی ممکن {وجود داشته است}.”

کرلمن خاطرنشان می تدریجی کدام ممکن است عناصر آرام اقامت قابل اصلاح، مشابه با فعالیت های ورزشی، برنامه غذایی، تحریک ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعامل داشتن اجتماعی، همگی برای به مقیاس عقب تهدید ابتلا به تخریب ذهن شناسایی شده است اند.

او می رود اظهار داشت: “امروزه مبتلایان ناشی از توجه اصولاً، اقامت مفید تری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یادگیری احتمالاً منعکس کننده این واقعیت واقعی سازنده است.” “در کل، بیمارانی کدام ممکن است در حال حاضر می بینیم مطمئنا نسبت به همتایان شخصی در داخل عالی هر دو 2 فناوری در گذشته، نسبت به بیمارانی عالی هر دو 2 فناوری پیش آمده اند، نسبت به بهزیستی شخصی حاد آگاه تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل قابل توصیه های پزشکی پیروی می کنند.”

کرلمن حتی می تواند به متعدد به همین دلیل توسعه‌ها در داخل زمینه تحقیقات تخریب ذهن در داخل قبلی دهه گذشته قبلی ردیابی می‌تدریجی کدام ممکن است به توجه پشتیبانی کرده است، اگرچه امکان‌های درمانی برای شخصی که از قبلً تخریب ذهن دارد منع شده است.

ما با اشاره به مکانیسم‌های آلی کدام ممکن است زمینه ساز توسعه {بیماری} آلزایمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شرایطی هستند منجر به تخریب ذهن می‌شوند، شدید اصولاً توجه کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه‌های جدیدترین با اشاره به ارتباط حیاتی بین {بیماری}‌های قلبی عروقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب ذهن یاد گرفته‌ایم.

متأسفانه، {درمان}‌هایی برای به تاخیر انداختن هر دو تدریجی کردن توسعه تخریب ذهن باقی مانده است در داخل سطوح مقدماتی هستند. کرلمن اظهار داشت، اگرچه امیدوارکننده است، با این وجود باقی مانده است این {درمان}‌ها به راحتی در دسترس است به نظر نمی رسد که باشند، کدام ممکن است تمرکز بر عناصر تهدید قابل اصلاح کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب آن خواهد شد‌ها را برای تخریب ذهن شدید حیاتی می‌تدریجی.

دیگری به همین دلیل عواملی کدام ممکن است نیاز به در داخل تذکر داشت اینجا است کدام ممکن است عناصر سیستمیک تقریباً به طور قطع روی {افرادی که} به تخریب ذهن می شوند {تأثیر} می گذارد.

کرلمن خاطرنشان می تدریجی کدام ممکن است سلامت ضعیف قلبی عروقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب ذهن ناشی از ورود {محدود} به مراقبت های بهداشتی همراه خود کیفیت بالا، احتمالاً در داخل افرادی همراه خود درجه آموزش کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت امور ارزان-اجتماعی کاهش شایع تر خواهد بود، احتمالا.

نیاز دارند آبالا

20 12 ماه بعد، باقی مانده است افرادی همراه خود تخریب ذهن اقامت، اما چه زمانی پیشگویی کردن های این یادگیری از محسوس باشد یا نباشد، یک بار دیگر به مقیاس عقب قابل توجهی وجود ممکن است داشته باشد.

کرلمن می‌گوید اگر این {اتفاق بیفتد}، بخش مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند مشکل‌های تمیز کردن با سمت آماده سازی ادامه دار با اشاره به اینکه افراد روش های آسان به می‌توانند به همین دلیل اصلاحات آرام اقامت برای به کمتر از رساندن تهدید شخصی استفاده بیشتر از کنند، معطوف تدریجی.

“نگه داشتن آن خواهد شد عناصر تهدید قابل اصلاح کردن در داخل درجه {بهینه} چالشی کاملاً متفاوت برای عالی شخص 60 ساله نسبت به 1 شخص 85 ساله است، متعاقباً این موضوع نیاز به یاد بگیرد کدام ممکن است روش های آسان به این عناصر را در داخل اشخاص حقیقی مسن تر کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این دارای مسئله هستند آماده سازی دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ممکن است معامله با تدریجی. ناشی از بهبود سن، ورزش، نگران {ماندن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در عادات مفید دشوارتر است.»

حتی می تواند حیاتی است کدام ممکن است بدانیم علیرغم الگو جدیدترین ممکن است علاوه بر این این پیشگویی کردن ها محقق نشود.

گوردون اظهار داشت: “من خواهم کرد احساس می کنم نویسندگان یادگیری به این نکته ردیابی می کنند لزوما {نمی توانید} ایده کنید کدام ممکن است این تحولات یکپارچه ممکن است داشته باشد.”

دیگری به همین دلیل مواردی کدام ممکن است نیاز به در داخل تذکر داشت اینجا است کدام ممکن است آنچه ما توسط می آید تحلیل میزان تخریب ذهن می بینیم اینجا است کدام ممکن است ممکن است چیزهایی را منعکس می کنند کدام ممکن است حقیقت این است 20 12 ماه پیش اصلاح کرده اند – متعاقباً تنظیمات ممکن است علاوه بر این 20 12 ماه پیش رخ داده است باشد یا نباشد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما. اکنون {نتایج} را همین جا می بینید.

گوردون اظهار داشت: «خبر فوق العاده اینجا است کدام ممکن است نماد می‌دهد ممکن است علاوه بر این کارهایی وجود داشته باشد یا نباشد کدام ممکن است می‌توانیم مشارکت در دهیم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سؤالاتی با اشاره به اینکه چه کاری می‌توانیم مشارکت در دهیم کدام ممکن است می‌تواند بر بروز تخریب ذهن {تأثیر} بگذارد، راه اندازی می‌تدریجی.

کرلمن تاکید می تدریجی کدام ممکن است تخریب ذهن عالی عارضه جانبی اجتناب ناپذیر بهبود سن نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب تهدید برای اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلایان عالی شکل است.

او می رود اظهار داشت: «این یادگیری بر خواستن ما به مشکل مجدانه برای به مقیاس عقب نابرابری‌های مراقبت‌های بهداشتی تأکید می‌تدریجی به همان اندازه کل شما افراد بتوانند به مراقبت‌های بهداشتی همراه خود کیفیت بالا ورود داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات آرام اقامت را کدام ممکن است تهدید تخریب ذهن را به مقیاس عقب می‌دهند، توجه کنند.»