چیزهای بی اهمیت بهبود ورود به {مسافران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران به بندرعباس در داخل نوروز 1401به گزارش خبرنگار امینه محمد بیل های من خواهم کرد وی در داخل مخلوط خبرنگاران اظهار داشت: در داخل ایام نوروز 1401 همراه خود استقبال فوق غیر معمول مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} در داخل بازدید به بندرعباس پس به دلیل 2 12 ماه محدودیت کرونا همراه خود رشد چشمگیری در داخل اقامتگاه‌های گردشگری مواجه هستیم.

وی در داخل خصوص آمار ورود به مسافران به بندرعباس نسبت به 12 ماه های قبلی اظهار داشت: بهبود 71 درصدی مسافران اثیری، 73 درصدی مسافران زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 125 درصدی بهبود مسافران ریلی نسبت به 12 ماه قبلی.

سرپرست بندرعباس افزود: این بررسی نسبت به 12 ماه قبلی به دلیل 26 اسفند لغایت 4 فروردین {در شهر} بندرعباس تکمیل شده است.